برنامه ریزی توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی 

چكيده

موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسياری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ،اشتغال و ايجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پيش به شدت به توسعه اين صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ايران از جمله کشورهايی است که به علت داشتن پتانسيل هاي طبيعی، تاريخی و فرهنگی ، همواره مورد توجه گردشگران نقاط مختلف دنيا قرار داشته است که اين عامل شرايط مساعدی را برای بهره برداری و توسعه زيرساخت های گردشگری فراهم می سازد.

منابع و توان مندی های گردشگری در راستای توسعه گردشگری روستایی از اولویت های مورد توجه جهت قدرت جذب روستا محسوب می شوند. روستای گردشگری آهو از توابع بخش آشتیان استان مرکزی است که دارای قابلیت ها و توان مندی های ویژه در راستای توسعه گردشگری می باشد.

وجود جاذبه های گردشگری متنوع طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی وانسان­ساخت درسطح شهرستان آشتيان و در سطح خردتر روستاي آهو كه منطقه مورد بحث ما در اين تحقيق است و همچنین فاکتورهای تاثیر گذار مانند عوامل جغرافیایی، اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و .... لزوم استفاده از روش برنامه ریزی جامع نگر را نمایان می سازد. بر همین اساس و در جهت توسعه گردشگری پایدار و اقتصادی در منطقه ، همچنین دستیابی به راهبردهای بلند مدت توسعه جامع نگر، از برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد پایداری استفاده گردیده است و در نهایت بر اساس بررسی شرایط موجود و تحلیل این شرایط با استفاده از تکنیک swot اقدام به تدوین راهبردهای بخشی در مقاطع کوتاه، میان و بلند مدت گردیده است.

 

  مقدمه

امروزه تغيير و تحولات مداومي در محيط حاکم بر سازمانها و منطقه توسعه گردشگری شکل مي گيرد، اين موضوع کلیه نقش افرینان را ناگزير مي سازد تا به طور دائم و به شیوه ای هوشمندانه بر رويدادهاي داخلي و خارجي و جریان تغییرات نظارت داشته و بدين ترتيب بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت خود را با تغييرات سازگار نمایند. بنابر این منطقه توسعه گردشگری، بيش از گذشته نيازمند برنامه ريزي استراتژيک و تعاملي کارآ با محيط پيرامون خود مي باشند و آن دسته از مناطقی مي توانند به آينده خود در جذب منابع و عرضه محصول اميدوار باشند که بتوانند بخوبي از اين فرصتهاي نوظهور محيطي بهره گرفته و از تهديدهاي بوجود آمده ناشي از آن پرهيز نمايند.

تغييرات ذکر شده، امروزه به حدي زياد شده که به گفته يکي از صاحبنظران مديريت، رابرت واترمن(در محيط تجارت کنوني) بيش از هر دوره و زمان گذشته تنها چيزي که ثابت و پايدار مانده است همان پديده تغيير مي باشد(ديويد،30:1384). اين موضوع براي منطقه توسعه گردشگری بواسطه تاثير زيادي که از محيط پيرامون خود پذيرا هستند، نيازمند تامل و تعمق بيشتري مي باشد. در اين راستا تنها ابزاري که مي توان از آن استفاده نمود، استراتژي ها هستند. استراتژي ها با در نظر گرفتن شرايط درحال تغيير امکان موفقيت و دستيابي به اهداف بلند مدت را فراهم مي نمايند. کارکرد ديگر استراتژي ها آن است که زمينه ساز توسعه پايدار باشند، رويکردي که امروزه از توجه ويژه اي برخوردار بوده و در پي آن است که ضمن تحقق منافع اقتصادي، اجتماعي ـ فرهنگي و زيست محيطي برای جامعه امروزي، اين منافع را براي آيندگان نيز حفظ نمايد.

واقعیتهای ذکر شده متضمن اين نکته است که منطقه توسعه گردشگری براي سازگاري هر چه بيشتر با محيط متغير پيراموني شان بايد عوامل موثر برتدوين استراتژيهاي توسعه خود را شناسايي نموده و به تدوين استراتژي هايي اثربخش بپردازند. منطقه یا جاذبه ی گردشگری از این امر مستثني نبوده و با تهديدها و فرصتهاي محيطي عديده اي روبرو می باشند. فقدان سياستگذاري استراتژيک دراين عرصه باعث از دست رفتن فرصتهاي محيطي و تشديد نقاط ضعف داخلي مي گردد. لذا بهره گیری از رويكرد برنامه ريزي استراتژيك باعث می شود تا منطقه مفروضبتواند در محيط متغير كنوني از خود در مقابل ساير رقباءمحافظت كرده و به ماموريت هاي اساسي خود در ارائه محصولات گردشگری جامه ی عمل بپوشاند.

 فهرست مطالب

عنوان......................................................................................................................................................................صفحه

چكيده‌ب

مقدمه‌ج

فصل اول:كليات تحقيق2

1-1- بيان مسأله2

1-2- اهداف تحقیق2

1-3- سوالات تحقيق3

1-4- فرضيات تحقيق3

1-5- پیشینه تحقیق3

1-6- روش تحقیق3

1-6-1- روش جمع آوری اطلاعات4

1-6-2- ابزار گردآوری اطلاعات : (پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش، جدول و غیره)4

1-6-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات4

1-7- جامعه آماری و نمونه تحقیق5

1-8- تنگناها و محدودیت های تحقیق5

فصل دوم:ادبيات تحقيق7

2-1-گردشگری7

2-2- تاريخچه گردشگري7

2-2-1- عهد باستان7

2-2-2- قرون وسطی8

2-2-3- رنسانس9

2-2-4- انقلاب صنعتی9

2-2-5- جهانگردی نوین10

2-3- انواع گردشگري10

1- گردشگري تندرستی (گردشگري سلامت)10

2- گردشگري درمانی (گردشگري سلامت)10

3- گردشگري پزشکی (گردشگري سلامت)10

4- گردشگري ورزشى11

5- گردشگري ماجراجویی11

6- گردشگري کشاورزی11

7- گردشگري مجازی11

8- گردشگري زیست محیطی11

9- گردشگري فروشگاه کتاب11

10- گردشگري آموزشی12

11- گردشگري آثار باستانی12

12- گردشگري تفننی12

13- گردشگري فراگیر12

14- گردشگري دائمی12

15- گردشگري سفری12

2-4- توسعه پايدار گردشگري15

2-5- تعریف اوقات فراغت ،تفریح وجهانگردی22

2-6-ارتباط بین گردشگری واوقات فراغت23

2-7- گردشگري و اهميت آن23

2-8-گردشگری و آثار آن24

2-8-1- آثار اقتصادي جهانگردي24

2-8-2- آثار اجتماعي و فرهنگي25

2-8-3- آثار محيطي26

2-9- اجزاء و عناصر صنعت گردشگري28

2-10- گردشگر35

2-11- برنامه ریزی36

2-12- ويژگي‌هاي برنامه ریزی37

2-13- انواع برنامه ريزي37

2-14- رویکرد های برنامه ریزی گردشگری39

2-15- برنامه ریزی گردشگري41

2-16- برنامه ریزی استراتژیک42

2-17- مدل مفهومي برنامه ريزي استراتژيک گردشگري منطقه43

2-18- مراحل برنامه ريزي استراتژيک45

2-19- ماتريس برنامه ريزي استراتژيك کمي (QSPM)57

2-20- روستا62

2-21- انواع روستا از نظر سكونت گاهي63

فصل سوم: معرفی منطقه مورد مطالعه69

3-1- جغرافياي طبيعي69

3-1-1- موقعیت جغرافیایی و وسعت69

3-1-2- ناهمواريها73

3-1-3- اقليم78

3-1-4- پوشش گیاهی81

3-1-5- زمين شناسي84

3-1-6- گونه های جانوری87

3-1-7- مناطق و نواحي حفاظت شده87

3-1-8- منابع آب90

3-1-9- خاك و منابع اراضي92

3-2- جغرافياي انساني95

3-2-1- جمعيت95

3-2-1- 1- ساختار سنی جمعیت95

3-2-1-2- ترکیب جنسی جمعیت96

3-2-2- بعد خانوار و نرخ رشد جمعيت99

3-2-2-1- نرخ رشد جمعيت99

3-2-2-2- بعد خانوار101

3-2-3- سواد و آموزش103

3-2-3-1- تعداد دانش آموزان و كاركنان آموزشي105

3-2-4- مهاجرت105

3-2-5- بهداشت و درمان106

3-3- جغرافياي اقتصادي107

3-3-1- نیروی انسانی و اشتغال و بیکاری107

3-3-2- توزيع شاغلان در زيربخش هاي اقتصادي109

3-3-3- بخش هاي عمده اقتصادي شهرستان111

3-3-4- كشاورزي112

3-3-6- صنعت114

3-3-7- خدمات116

3-3-7-1- خدمات عمومي در سطح شهر آشتيان117

3-4- جغرافياي فرهنگي117

3-4-1- تاريخچه شهرستان آشتيان117

3-4-2- ویژگی های فرهنگی شهرستان آشتيان118

3-4-2-1-گویش120

3-4-2-2- آداب و رسوم122

3-4-2-3- قوميت و مذهب123

3-4-2-4- مشاغل سنتي و دستي123

3-4-2-6- غذاها و خوراك محلي شهرستان آشتيان128

3-5- جاذبه هاي گردشگري شهرستان آشتيان129

3-5-1- جاذبه هاي طبيعي135

3-5-2- جاذبه هاي تاريخي135

3-5-3- جاذبه هاي مذهبي136

3-5-4- آثار ثبتي شهرستان آشتيان136

3-5-5- انواع جاذبههای گردشگری روستاي آهو139

3-5-5-1- جاذبههای ورزشی و تفریحی، ورزشهای کوهستانی و درهای، تفریحات آبی، ورزشها و بازیهای محلی144

3-5-5-2- مسیرهای جذاب گردشگری مانند ایل راه ها146

3-5-5-3- بناهای تاریخی (کاخها و عمارتها ـ قلعهها و برجها، میادین قدیمی، بازارها و سایر بناهای تاریخی)147

3-5-5-4- اماکن مذهبی و زیارت گاهی (مساجد قدیمی، مقابر و امام زادهها، گورستانهای تاریخی و سایر آثار زیارتی)149

3-5-6- تاسيسات و تجهيزات گردشگري153

3-5-6-1- واحدهاي اقامتي153

3-5-6-2- جاده ها و شبكه ارتباطي156

3-5-6-3- امكانات حمل و نقل164

فصل چهارم:تحلیل وضع موجود و برنامه ¬ توسعه گردشگری روستا168

4-1- تحلیل وضع موجود (امکانات و تنگناها)168

4-2- اهداف و سیاستهای توسعه گردشگری روستا (استراتژی و طرح راهبردی)169

4-3- فرآیند مدیریت راهبردی169

4-4- تدوین چشمانداز، مأموریت، اهداف و راهبردهای کلان روستای گردشگری آهو170

4-5- مرحله صفر171

4-5-1-تعیین چشمانداز روستای گردشگری آهو171

4-5-2- شناسایی مأموریت روستای گردشگری آهو172

4-5-3- تعیین اهداف173

4-6- مرحله ورودی174

4-6-1- تعیین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبردهای کلان174

4-6-1-1- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)175

4-6-1-2- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)177

4-7- مرحله مقایسه178

4-7-1- تشکیل ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و ضعفها (SWOT)178

4-7-2- تشكيل ماتريس داخلي و خارجي(IE)181

4-8- مرحله تصمیم گیری183

4-8-1- ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی (QSPM)184

4-9- برنامه و طرح های پیشنهادی188

فصل پنجم : آزمون فرضيات و ارائه پيشنهاد193

5-1- آزمون فرضیات193

5-2- برنامه ها و پیشنهادات201

منابع و مآخذ204

 فهرست جداول

عنوان......................................................................................................................................................................صفحه

جدول شماره 1 -آثار اقتصادي جهانگردي25

جدول شماره 2 -آثار فرهنگي ـ اجتماعي گردشگري26

جدول شماره 3 - آثار محيطي جهانگردي28

جدول شماره 4- نظام گردشگری از دیدگاه گان30

جدول شماره5 - مراحل برنامه ريزي استراتژيك45

جدول شماره6 - ماتريس ارزيابي عوامل خارجي(EFE)50

جدول شماره 7 - ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (IFE)52

جدول شماره8- ماتريس برنامهريزي استراتژيك کمي (QSPM) انواع استراتژي هاي قابل اجرا60

جدول شماره 9-تقسيمات سياسي شهرستان آشتیان69

جدول شماره 10 - درجه حرارت منطقه مورد مطالعه، سانتيگراد78

جدول شماره 11 - ميانگين ماهانه رطوبت نسبي هوا در منطقه مورد مطالعه، درصد79

جدول شماره 12 - ويژگيهاي بارش در منطقه مورد مطالعه، 1385 ـ ميليمتر80

جدول شماره 13 - برخي از گونه‌هاي همراه در تيپ اصلي گروه Astragalus و زير تيپ‌هاي آن82

جدول شماره 14 - توزیع جمعیت در گروه های عمده سنی شهرستان آشتيان 138595

جدول شماره 15 - ترکیب سنی به تفکیک نقاط شهری و روستایی شهرستان آشتيان 138596

جدول شماره 16 - نسبت جنسی جمعیت بر حسب نقاط شهری و روستایی آشتيان 138597

جدول شماره 17 - .ساختار جنسی جمعیت دهستان گرکان98

جدول شماره 18 - تعداد و نرخ رشد جمعیت شهرستان آشتيان85 -1365100

جدول شماره 19 - تعداد و بعد خانوار شهرستان آشتيان 1385101

جدول شماره 20 - بعد خانوار دهستان گرکان102

جدول شماره 21 - جمعيت و باسوادان 6 ساله و بيشتر شهرستان آشتيان 1385103

جدول شماره 22 - بررسی میزان با سوادی در دهستان گركان104

جدول شماره 23 - تعداد دانش آموزان ، کارکنان ، آموزشگاه و کلاس به تفکیک مقاطع تحصیلی شهرستان آشتيان 1385105

جدول شماره 24 - مهاجران وارد شده طي 10سال گذشته برحسب جنس ، علت مهاجرت به روستاهای شهرستان آشتيان105

جدول شماره 25 - تعداد مؤسسات درماني فعال و تخت‌هاي موجود در آنها بر حسب وضعيت حقوقي -1387106

جدول شماره 26 - وضعيت برخورداري از پزشك، آزمايشگاه، داروخانه و مركز پرتونگاري در استان مرکزی و شهرستان آشتیان -1387106

جدول شماره 27- مراكز بهداشتي ـ درماني در استان مرکزی و شهرستان آشتیان-1387107

جدول شماره 28 - توزیع جمعیت فعال و غیر فعال در بخش اقتصادی شهرستان آشتيان سال1385107

جدول شماره 29 - توزیع شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروه های عمده فعالیت شهرستان آشتيان (درصد) 1385110

جدول شماره 30 - سهم اشتغال بخش های عمده اقتصادی شهرستان آشتيان 1385111

جدول شماره 31 - بهره برداري هاي كشاورزي سرشماري شده بر حسب نوع بهره بردار:1382112

جدول شماره 32 - بهره برداري هاي كشاورزي بر حسب نوع فعاليت : 1382113

جدول شماره 33 - مساحت اراضی کشاورزی بهره برداری های با زمین برحسب وسعت 1382113

جدول شماره 34 - تعداد بهره برداري و دام شهرستان آشتيان :1382114

جدول شماره 35 - تعداد كارگاه هاي صنعتي دارای 10 نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالكيت ، طبقات كاركن 1385115

جدول شماره 36 - تعداد كارگاه هاي صنعتي خصوصی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالكيت ، طبقات كاركن 1386115

جدول شماره 37 - تعداد كارگاه هاي صنعتي عمومی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالكيت ، طبقات كاركن 1386116

جدول شماره 38 - مشخصات واحدهاي خدماتي و تعداد شاغلين آنها در شهرستان آشتيان 1385116

جدول شماره 39 - خدمات عمومي شهر آشتيان 1385117

جدول شماره 40 - تقسیم بندی جاذبه های گردشگری134

جدول شماره 41- ليست جاذبه هاي طبيعي شهرستان آشتيان135

جدول شماره 42- ليست جاذبه هاي تاريخي شهرستان آشتيان135

جدول شماره 43- ليست جاذبه هاي مذهبي شهرستان آشتيان136

جدول شماره 44 - پروفایل جاذبه ها و منابع گردشگری روستای آهو بخش آشتیان استان مرکزی152

جدول شماره 45 - ليست هتل هاي استان مركزي153

جدول شماره 46 - تأسیسات اقامتی برحسب درجه153

جدول شماره 47 - تعداد اتاق های تأسیسات اقامتی برحسب درجه154

جدول شماره 48 - تعداد تخت تأسیسات اقامتی برحسب درجه154

جدول شماره 49 - تعداد مسافرخانه برحسب درجه (مهمانپذیر)154

جدول شماره 50 - تعداد اتاق مسافرخانه برحسب درجه154

جدول شماره 51 - تعداد اقامت گاه های عمومی و کارگاه های صرف غذا و نوشیدنی برحسب نوع فعالیت و طبقات کارکن- 1385155

جدول شماره 52 - تعداد اقامت گاه های عمومی و کارگاه های صرف غذا و نوشیدنی در نقاط شهری و روستایی- 1385155

جدول شماره 53 - تعداد اقامت گاه های عمومی و کارگاه های صرف غذا و نوشیدنی برحسب طبقات کارکن156

جدول شماره 54 - راه های تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری استان مرکزی157

جدول شماره 55 - طول راه های روستایی استان مرکزی وشهرستان آشتیان به تفکیک آسفالت ، شوسه و خاکی 1387158

جدول شماره 56 - طول انواع خطوط و تعداد ايست گاه هاي راه آهن( كيلومتر)158

جدول شماره 57 - تعداد پرواز و مسافر و بار پروازهای داخلي استان مرکزی-1387158

جدول شماره 58 - تعداد تلفن های شهرستان و استان سال 1387162

جدول شماره 59 - تعداد واحدهای پستی مورد بهربرداری163

جدول شماره 60 - آمار مراسلات پستی استان در بخش های مختلف سال 1387164

جدول شماره 61 - آمار مراسلات پستي شهرستان در بخش هاي مختلف سال 1387164

جدول شماره 62 - تعداد سفر و مسافر جابه جا شده درون استانی و برون استانی از طريق پايانه هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده اي سال 1385165

جدول شماره 63 - مسافر و بار خالص حمل شده از ایستگاه های راه آهن استان165

جدول شماره 64 - تعداد تونل ها ، پل ها و راهدارخانه های مسیر راه های استان را در سال 1387165

جدول شماره 65 - تعداد وسایل نقلیه عمومی درون شهری را بر حسب نوع در سال 1387166

جدول شماره 66 - مشخصات عومی شرکت های تعاونی حمل ونقل فعال در سال 1387166

جدول شماره 67 - نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای پیش روی روستای گردشگری آهو168

جدول شماره 68 - مراحل برنامهریزی راهبردی170

جدول شماره 69 - ماتریس ارزیابی عوامل خارجی حاکم بر منطقه (EFE)176

جدول شماره 70 - ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر منطقه (IFE)177

جدول شماره 71 - ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)180

جدول شماره 72 - ماتريس برنامهريزي راهبردی کمي (QSPM)185

جدول شماره 73 - ارزیابی وضعیت موجود سیستم گردشگری روستای آهو189

جدول شماره 74 - نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت موجود سیستم گردشگری روستای آهو189

جدول شماره 75 - مراحل برنامه ريزي راهبردی193

جدول شماره 76 - ماتریس ارزیابی عوامل خارجی حاکم بر منطقه (EFE)195

جدول شماره 77 - ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر منطقه (IFE)196

جدول شماره 78 - ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)198

جدول شماره 79 - ارزیابی وضعیت موجود سیستم گردشگری روستای آهو201

جدول شماره 80 - نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت موجود سیستم گردشگری روستای آهو202

 فهرست نمودارها

عنوان......................................................................................................................................................................صفحه

شکل شماره 1- اصول پایداری18

شکل شماره 2- ساختار نظریه پایداری : برقراری توازن میان ابعاد اصلی برنامه ریزی توسعه19

شکل شماره 3- ساختار نظریه پایداری20

شکل شماره 4- ابعاد ساختاری توسعه پایدار20

شكل شماره 5- بازار گردشگری داخلی و بین المللی29

شكل شماره 6 - سيستم گردشگري از ديدگاه گان30

شكل شماره 7- سيستم گردشگري از دیدگاه رای31

شكل شماره 8- اجزاء مقصد گردشگری اجزاء مقصد گردشگري32

شكل شماره 9- عناصر سیستم گردشگری33

شكل شماره 10- اجزاي سيستم گردشگري34

شكل شماره 11 - الگوي جامع مديريت استراتژيك43

شكل شماره 12 - تغییرات ماهیانه دما در منطقه مورد مطالعه، سانتيگراد79

شكل شماره 13 - ميانگين ماهانه رطوبت نسبي هوا80

شكل شماره 14 - تغییرات ماهیانه بارش در منطقه مورد مطالعه، میلیمتر81

شكل شماره 15 - توزیع سنی جمعیت به تفکیک گروههای عمده سنی شهرستان آشتيان 138595

شكل شماره 16 - نسبت جنسي جمعيت شهرستان آشتيان به تفكيك نقاط شهري و روستايي97

شكل شماره 17 - ساختار جنسی جمعیت دهستان گرکان99

شكل شماره 18 - نرخ رشد جمعیت شهرستان آشتيان 85-1365100

شكل شماره 19 - بعد خانوار دهستان گرکان102

شكل شماره 20- درصد با سوادی در دهستان گرکان104

شكل شماره 21 - توزیع جمعیت فعال و غیر فعال شهرستان آشتيان ( به درصد ) 1385108

شكل شماره 22 - توزیع جمعیت شاغل و بیکار شهرستان آشتيان ( به درصد) 1385108

شكل شماره 23 - درصد توزیع شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروه های عمده فعالیت شهرستان آشتيان 1385111

شكل شماره 24 - سهم اشتغال بخش های عمده اقتصادی شهرستان آشتيان 1385112

شكل شماره 25 - تقسیم بندی جاذبه ها133

شكل شماره 26 - الگوی جامع برنامهریزی راهبردی170

شكل شماره 27 - ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی (IE) روستای گردشگری آهو183

شكل شماره 28 - ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی (IE) روستای گردشگری آهو199

 فهرست تصاویر

عنوان......................................................................................................................................................................صفحه

شکل شماره 1 - چشم اندازه های بکر طبیعی142

شکل شماره 2 - کوچه باغ های زیبای روستای آهو142

شکل شماره 3 - باغ های قدیمی روستای آهو143

شکل شماره 4 - درختان و پوشش گیاهی روستای آهو143

شكل شماره 5 - خانه ویلایی وزیر شاهنده در روستای آهو148

شكل شماره 7 - گنبد امامزاده بي بي شهربانو149

شكل شماره 8 - نماي بيروني امامزاده عبدالله150

شكل شماره 9 - بي بي شهربانو و امامزاده عبدالله150

 فهرست نقشه ها

عنوان......................................................................................................................................................................صفحه

شكل شماره 1 - موقعيت شهرستان آشتيان و روستاي آهو در كشور70

شكل شماره 2 - موقعيت روستاي آهو در شهرستان آشتيان و استان مركزي71

شكل شماره 3- موقعيت روستاي آهو در بين سكونتگاه هاي مجاور72

شكل شماره 4 - سطوح ارتفاعي محوده روستاي آهو75

شكل شماره 5 - طبقات شيب محدوده روستاي آهو76

شكل شماره 6 - جهات شيب محدوده روستاي آهو77

شكل شماره 7 - پوشش گياهي محدوده روستاي آهو83

شكل شماره 8 - واحدهاي زمين شناسي محدوده روستاي آهو86

شكل شماره 9 - موقعيت روستاي آهو نسبت به مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست89

شكل شماره 10 - هيدرولوژي محدوده روستاي گردشگري آهو91

شكل شماره 11 - منابع اراضي روستاي آهو94

  فصل اول

كليات تحقيق

  فصل اول:كليات تحقيق

1-1- بيان مسأله

گردشگرييکيازبزرگترينصنايعاقتصاديدنيابشمارميرود. اينصنعت12% ازتوليدناخالصداخلي(GDP) جهانو 7% ازمشاغلدنياراايجادنمودهاست. تعدادگردشگراندنيادرسال2006، 860 ميليوننفربودهاستکهانتظارمي روداينتعداددرسال 2020 به 6/1ميلياردنفربرسدوبیشاز 2 تریلیوندلارخرجخواهندکرد. ( شاهد ، 1389 ، ص 5 ) درحاليکهدرآمدجهانيجهانگرديهمهسالهبالغبرصدهاميليارددلاراست،ايراندرزمرهبااستعدادترينکشورهاقرارداردوازنظرجاذبههایگردشگریجزء 10 کشوربرتردنیامحسوبمی شود،متاسفانهسهمبسیارناچیزیازاینصنعترابه خوداختصاصدادهاستوباوجودجاذبههايفراوانتاريخيوفرهنگيازاينسفرهگستردهتنهاچندصدهزاردلاربهرهميجويد. ( شاهد ، 1389 ، ص 7 )

منابع و توان مندی های گردشگری در راستای توسعه گردشگری روستایی از اولویت های مورد توجه جهت قدرت جذب روستا محسوب می شوند. روستای گردشگری آهو از توابع بخش آشتیان استان مرکزی است که دارای قابلیت ها و توان مندی های ویژه در راستای توسعه گردشگری می باشد.

لذا در تحقيق حاضر با استفاده از تكنيك هاي برنامه ريزي استراتژيك به شناسايي توان مندي هاي گردشگري روستاي آهو پرداخته و در نهايت با توجه به نقاط قوت و ضعف اين روستا به ارائه راهبردهاي مديريتي جهت توسعه همه جانبه اين روستا و نيز معرفي اين منطقه در غالب يك منطقه گردشگري و اكوتوريستي براي گردشگران داخلي و خارجي مي پردازيم .

 1-2- اهداف تحقیق

هدف در برنامه‌ريزي، نهايتي است که برنامه‌ريزي به سو و سمت آن جهت گرفته و منظوري است که براي آن سيستم برنامه‌ريزي سازمان يافته است. در تدوين اهداف آنچه که بايد قبل از هر چيزي انجام شود، تجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي منطقه­اي است که توسعه گردشگري آن مدنظر مي باشد. اين تجزيه و تحليل موجب مي شود که اهداف به صورت واقع گرايانه تدوين شده و قابليت دست يابي آنها امکان­پذير باشد. نکته ديگري که بايد در تدوين اهداف گردشگري يک مقصد به آن توجه داشت اين است که هدف هاي تعيين شده بايد اهداف طرح هاي فرادست خود را در خود منعکس نموده و آنها را تقويت نمايند.

به طور کلي اهداف زير را مي توان براي این تحقیق در نظر گرفت:

  • شناسايي توان مندي هاي گردشگري داراي توجيه اقتصادي، اجتماعي_فرهنگي و زيست محيطي و تبيين راهبردهايي جهت به فعاليت درآوردن آنها
  • شناسايي مزيت هاي نسبي و رقابتي منطقه مورد نظر و بهره گیري از آنها در جهت توسعه اين منطقه
  • نياز سنجي خدمات گردشگري مورد نياز گردشگران بالقوه و کنوني، پيش بيني و استقرار اين واحدها
  • دست يابي به توسعه پايدار در فعاليت هاي اقتصادي گردشگري و كمك به افزايش ماندگاري گردشگران از طريق توسعه زيرساخت هاي لازم

 1-3- سوالات تحقيق

  • آيا انجام برنامه ريزي راهبردي به توسعه فرصت هاي محيطي روستاي آهو و به فعل درآوردن اين فرصتها كمك مي كند؟

 1-4- فرضيات تحقيق

  • به نظر مي رسد توسعه زيرساخت هاي گردشگري در جذب گردشگران نقش موثري داشته است.
  • به نظر مي رسد فقدان برنامه ريزي راهبردي و استراتژيك باعث از بين رفتن فرصت هاي محيطي بالقوه در روستاي گردشگري آهو شده است .

 1-5- پیشینه تحقیق

تا كنون تحقيقي در خصوص اين موضوع در كشور انجام نگرفته است .

 1-6- روش تحقیق

در راستای تبیین وضعیت موجود استدلال فرضیه ها و ارائه الگوی مناسب و معنی دار برای توسعه بهينه منطقه مورد بررسی سه روش توصیفی - تحلیلی - ترکیبی در یک کلیت منطقی در چارچوب فرآیند تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد .

در وضعیت توصیفی وضعیت موجود منطقه و هرآنچه که هست تبیین و ارزیابی می شود . سپس در مرحله رد یا اثبات فرضیات از روش تحلیلی استفاده می کنیم . در این روش هدف تجزیه و تحلیل برنامه هاي توسعه اي ( اجزاء و عناصر ) برای کشف وجوه مختلف ساختاری –کارکردی ومکانی–فضایی آنهاست.

در مرحله آخر با استفاده از روش ترکیبی ، وجوه شناخته شده در یک کلیت واحد قرار می گیرد و به كشف واقعيات توسعه مي انجامد.

 1-6-1- روش جمع آوری اطلاعات

الف )روش کتابخانه ای

در این روش منابع اطلاعاتی مورد نیاز از جمله کتب ، مقالات ، آمار و نقشه ها از کتابخانه ها و سازمان ها و ارگان های مربوط و مراکز اطلاع رسانی جمع آوری می شود.

 )روش میدانی

با توجه به عدم دست رسی به بعضی اطلاعات و هم چنین لزوم مقایسه کردن بعضی از اطلاعات ، حضور در منطقه مورد بررسی و انجام مشاهدات و ادراکات عینی واقعیات و برداشت های حضوری ضرورت پیدا می کند.

 1-6-2- ابزار گردآوری اطلاعات : (پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش، جدول و غیره)

پرسشنامه

مصاحبه

فیش

 1-6-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در تحلیل و تفسیر اطلاعات گردآوری شده در محدوده مورد مطالعه از روش های آماری و نرم افزارهای جغرافیایی نظير نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي ( Gis )، نرم افزارهاي تحليل آماري نظير Excel ، نرم افزارهاي طراحي نظير Photoshop،Auto CADاستفاده و سعی شده است که با استفاده از تركيب روش های مرسوم برنامه ريزي راهبردي نظير تحلیل اکولوژیکی ، SWOT ، QSPM و ... برای تبیین مساله استفاده شود و رابطه انسان و محیط در ناحیه به طور پایدار مورد مطالعه قرار گیرد.

 


خرید و دانلود برنامه ریزی توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی

افزایش فالوور اینستاگرام