پرسشنامه سخت رویی کوباسا (1979)پرسشنامه سخت رویی کوباسا (1979) دارای 50 سوال است و 3 مولفه (زیر مقیاس) دارد و به صورت pdf ارائه شده است. سوالات در طیف لیکرت 4  درجه ای تنظیم شده اند. این پرسشنامه شناسنامه دارد و روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری آن بیان شده است.


خرید و دانلود پرسشنامه سخت رویی کوباسا (1979)

افزایش فالوور اینستاگرام