اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازولفهرست مطالب
فهرست مطالب
فهرست اشکال
فهرست جدول ها و نمودار ها
عنوان صفحه
فصل اول – مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته
1-1 صرع... 1
1-1-1 تاریخچه صرع. 1
1-1-2 تعریف صرع.... 2
1-1-3 اپیدمولوژی صرع... 3
1-1-4 اتیولوژی صرع. 3
1-1-4-1 علل قبل از زایمان.. 3
1-1-4-2 ضربه های مغزی................................................................................................................ 4
1-1-4-3 علل عفونی و بیماریها.......................................................................................................... 4
1-1-4-4 علل متابولیکی.................................................................................................................... 4
1-1-4-5 سکته های مغزی............................................................................................................... 5
1-1-4-6 صرع و ژنتیک................................................................................................................... 5
1-1-5 تشخیص بیماری........................................................................................................................... 5
1-1-6 درمان صرع.................................................................................................................................. 7
1-1-7 فیزیوپاتولوژی صرع...................................................................................................................... 9
1-1-8 طبقه بندی صرع........................................................................................................................... 12
1-1-8-1 اجزاء تشنج........................................................................................................................ 12
1-1-8-2 طبقه بندی بین المللی صرع.................................................................................................. 12
1-1-8-2-1 تشنج های موضعی.................................................................................................. 12
1-1-8-2-2 تشنج های عمومی................................................................................................... 13
1-1-9 صرع لوب گیجگاهی..................................................................................................................... 16
1-1-10 نقش نئوکورتکس در مکانیسم صرع زایی......................................................................................... 16
1-1-11 نقش صرع زایی نواحی لیمبیک...................................................................................................... 18
1-2 مدل های ایجاد صرع تجربی در حیوانات..................................................................................................... 20
1-2-1 کیندلینگ..................................................................................................................................... 21
1-2-2 کیندلینگ شیمیایی........................................................................................................................ 21
1-2-3 انواع کیندلینگ شیمیایی................................................................................................................. 22
1-2-3 -1 تزریق درون بطنی مواد تشنج زا.............................................................................................. 22
1-2-3 -2 تزریق سیستمیک مواد تشنج زا............................................................................................... 22
1-3 استرس.................................................................................................................................................. 23
1-3-1 مفهوم استرس.............................................................................................................................. 23
1-3-2 مراحل پاسخ دهی به استرس ......................................................................................................... 25
1-3-3 پیامد های استرس........................................................................................................................ 26
1-3-4 نوروآناتومی و فیزیولوژی استرس ................................................................................................... 27
1-3-4-1 سیستم سمپاتیک(SAM) ..................................................................................................... 28
1-3-4-2 سیستم هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال(HPA) ........................................................................ 28
1-3-5 تجارب اولیه مطالعات حیوانی نوروبیولوژی استرس........................................................................... 32
1-4 اثرات استرس بر صرع............................................................................................................................... 32
فصل دوم – روش تحقیق و مواد 34
1-2 نوع حیوان و نحوه تهیه: ............................................................................................................................ 35
2-2 شرایط نگهداری موش ها : ....................................................................................................................... 35
2-3 مواد و لوازم مورد نیاز : ........................................................................................................................... 35
2-3-1 مواد شیمیایی: .............................................................................................................................. 35
2-3-2 ابزار و وسایل ............................................................................................................................... 36
2-4 گروه های مورد آزمایش : ......................................................................................................................... 36
2-4-1 گروه بندی ماده ها: ..................................................................................................................... 37
2-4-2 گروه های ماده و گروه بندی نوزادان نر : .......................................................................................... 39
2-5 شاخص های مورد آزمایش: .................................................................................................................... 42
2-6 بررسی مراحل 6 گانه رفتار تشنجی ........................................................................................................... 43
فصل سوم – نتایج تحقیقات 44
3-1 استرس جدایی از مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشنج زایی را در فرزندان افزایش می دهد................................... 45
3-2 استرس در سنین جوانی مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشتج زایی در فرزندان کاهش می دهد. ........................... 47
3-2-1 استرس قبل از بارداری مادران............................................................................................................................ 47
3-2-2 استرس حین بارداری مادران.............................................................................................................................. 47
3-2-3 استرس در بارداری دوم مادران.......................................................................................................................... 50
3-3: ماندگاری استرس در مادر، شدت تشنج فرزندان را پس از رسیدن به سن بلوغ افزایش می دهد................................. 51
فصل چهارم – بحث و نتیجه گیری 53
4-1 مقدمه............................................................................................................................................................................. 54
4-2 الف) استرس در سنین جوانی مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشنج زایی در فرزندان را پس از رسیدن به بلوغ، کاهش می دهد....................................................................................................................................................................... 55
4-3 ب) ماندگاری استرس در مادر، شدت تشنج فرزندان را پس از رسیدن به سن بلوغ افزایش می دهد. ......................... 57
4-4 ج)استرس جدایی از مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشنج زایی را در فرزندان افزایش می دهد................................... 58
5-4 نتیجه گیری کلی............................................................................................................................................................. 61
پیشنهادات .............................................................................................................................................................................. 62
منابع فارسی و انگلیسی.......................................................................................................................................................... 63
چکیده انگلیسی...................................................................................................................................................................... 72
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
1-1 امواج EEGدر حملات تشنجی....................................................................................................................................... 6
1-2 تخریب فیبر های رابط نیم کره های مغزی........................................................................................................ 8
1-3 تحریک عصب واگ........................................................................................................................................................ 9
1-4 مقایسه امواج EEGدر حالت طبیعی و تشنجات............................................................................................................. 11
1-5 میسر انتشار تشنج در صرع موضعی و عمومی................................................................................................................ 14
1-6 مراحل تونیک و کلونیک............................................................................................................................................... 14
1-7 تشنج ساده...................................................................................................................................................................... 15
1-8 طبقه بندی تشنج ها........................................................................................................................................................ 16
1-9 محور HPA.................................................................................................................................................................... 31
2-1 موش ماده و نوزادانش.................................................................................................................................................... 36
2-2 شنای اجباری موش........................................................................................................................................................ 38
2-3 محدودیت حرکت موش(Restrain) ........................................................................................................................... 38
2-4 علامت گذاری موش ها.................................................................................................................................................. 41
2-5 نوزادان نر ...................................................................................................................................................................... 41
2-6 استرس جدایی از مادر نوزادان نر................................................................................................................................... 40
2-7 بررسی و زمانگیری مراحل تشنج.................................................................................................................................... 42
2-8 ثبت دقیق عمق و مراحل تشنج....................................................................................................................................... 43
2-9 تزریق درون صفاقی (IP) .............................................................................................................................................. 43
فهرست نمودار ها و منحنی ها
عنوان صفحه
1-1 وقایع مربوط به مواجه شدن پس از استرس................................................................................................................... 25
2-1 مراحل استرس هتروژن.................................................................................................................................................. 38
3-1 نتایج استرس جدایی از مادر........................................................................................................................................... 46
3-2 نتایج استرس قبل از بارداری ........................................................................................................................................ 48
3-3 نتایج استرس حین بارداری ........................................................................................................................................... 49
3-4 نتایج استرس قبل از بارداری دوم(بین بارداری ) ........................................................................................................... 50
3-5 نتایج استرس در بارداری قبل......................................................................................................................................... 52
چکیده:
استرس به عنوان یک عامل تهدید برای CNS است و بقای ارگانیسم جانوری در سازگاری و یا خروج از آن می باشد. حاضر پژوهش انجام گرفته پاسخ بالقوه فرزندان موش به استرس مادر در زمان های مختلف زندگی بوده است. مدل استرس مزمن، استرس هتروژن است که مدلی از استرس طبیعی بوده و نه روز طول کشیده است. استرس قبل از بارداری منجر به کاهش نمو کیندلینگ در فرزندان شده، در حالی که استرس حین بارداری مانع کیندلینگ در نوزادان شده است. استرس بین بارداری و استرس بارداری قبل تغییری در شدت کیندلینگ ایجاد نکرده است. این نتایج نشان داد که بارداری می تواند مانعی برای اثرات مخرب استرس باشد، هر چند، افزایش سن، این اثر حفاظتی را خنثی می نماید.
فصل اول
مقدمه :
1-1 صرع
1-1-1 تاریخچه صرع
صرع يك اختلال شناخته‌شده از روزگاران قديم است و قدمت آن به عصرحجر برمي‌گردد وحملات صرع از دوران باستان انسان را آزرده و اندیشمندان را بخود واداشته است. يونانيان باستان به اين بيماري به عنوان يك بيماري مقدس نگاه مي‌كردند. آنان معتقد بودند اين تجلي يكي از خدايان است كه مي‌تواند سبب سقوط بيمار روي زمين و تكان‌هاي شديد وي شود و بعد، قبل از مرگ كامل بيمار، مجددا وي را زنده كند]5[. یونانیان در دوران بقراط از روابط میان صدمه به مغز و فعالیت های حمله ای شامل حرکات سمت مخالف بدن آگاهی داشتند، اما با وجود ارتباط مشهود بین صدمه و حملات تصور عمده بر این بود که این حملات در افراد جن زده روی می دهند]4.[ بقراط اولين كسي بود كه با اين نظريه مخالفت كرد. اين پزشك يوناني در حدود 2450 سال قبل معتقد بود صرع يك بيماري با منشاء اختلال مغزي است.
جالينوس معتقد بود كه صرع به دليل بروز لخته و آماس در عروق دست يا پا، ایجاد مي‌شود. به همين دليل، دست يا پاي بيماران را در هنگام حمله محكم مي‌بستند تا جريان خون آن قطع شود و بيمار بهبود يابد. حتي گاهي اوقات، يكي از اندام‌هاي بيمار را كه تشنج از آنجا شروع مي‌شد قطع مي‌كردند. اگر حمله تشنجي از يك اندام شروع نمي‌شد، جمجمه بيمار رامي‌شكافتند و سعي مي‌كردند تا لخته را خارج كنند[5]. تحلیل های نوین نوروبیولوژیکی بر روی صرع در دهه 1860 توسط هاگلینگز و جکسون انجام شد. جکسون دریافته بود که تشنج لزوما در بردارنده فقدان هشیاری نیست، اما می توان آن را با علایم موضعی نسبت داد که از جمله آن می توان به پرش بازو اشاره کرد. این ملاحظات از جمله اولین موارد به رسمیت شناختن آنچه امروز تشنج ناکامل است، بشمار می رود.
یکی دیگر از موارد پیشرفت در این زمینه، اولین درمان جراحی است که توسط ویکتور هورسلی اجرا شد. او در سال 1886 با بریدن کورتکس چسبیده به یک شکستگی فرورفته در جمجمه بیماری با تشنج موضعی، دستگاه حرکتی را تحت درمان قرار داده بود. با این حال درمان های نوین جراحی برای صرع به کارهای ویلدر پنفیلد و هربرت جاسپر در مونترال و اوایل دهه 1950 مربوط می شود. نوآوری های پزشکی مانند کاربرد اولیه فنوباربیتال به عنوان ضد حمله تشنجی در سال 1912 توسط هوپتمن، استفاده از الکتروآنسفالوگرافی توسط هانس برگر در سال 1929 و کشف فنیتوئین توسط هوستن مریت و و تریسی پوتنام در سال 1937، کمک های زیادی در این زمینه نمودند[4]. در اواخر دهه 1930 صرع یک بیماری جسمی قلمداد شد که آن را ناشی از تخلیه نابهنجار سلولهای عصبی می دانستند که معمولا به دنبال آسیب قسمتی از بافت مغز ایجاد می شود و فعالیتهای الکتریکی غیر عادی این بخش از مغز را نیزعلت حملات صرعی تشخیص داده بودند.[2-3-4]
1-1-2 تعریف صرع
کلمه صرع از واژه های یونانی به معنی)مستولی شدن بر( یا محکم گرفتن مشتق شده است. لغت صرع معرفی عمومی برای نشان دادن گروهی از بیماری های سیستم اعصاب مرکزی است که در مجموع به وسیله حملات متناوب حسی و حرکتی و اتونومیک یا روانی مشخص می گردند[2].
صرع یک بیماری نیست بلکه علامتی از بیماری های گوناگون است که به اشکال مختلف کلینیکی تظاهر می کند و عبارت است از اختلال مزمن عمل مغز که در اثر تخلیه های غیر طبیعی نورونهای مغزی ایجاد می شود و با علائم هتروژن، مختلط، ناگهانی و زود گذر و عودکننده همراه است که معمولاً سطح هوشیاری را نیز دچار اختلال می کند[5].
1-1-3 اپیدمیولوژی :
صرع بعد از سکته مغزی شایعترین بیماری عصبی است. و در حدود 1% از مردم دنیا دچار صرع هستند. مطالعات مختلف شیوع صرع را 5 تا 8 نفر در 1000 نفر یا 25/1 در دو میلیون نفر گزارش کرده اند [5].
بر اساس مطالعات اپیدمیولوژی در ایالات متحده حدود 3% تمام افراد 80 ساله به صرع مبتلا می باشند. بالاترین موارد در افراد جوان و افراد مسن دیده می شود. از بسیاری جهات حملات نشان دهنده گروهی ازبیماری های عصبی هستند که در آنها علایم حسی و یا تظاهرات حرکتی مثبت و منفی مختلف دیده می شود. نمونه های علایم مثبت که می توانند در طول یک حمله ایجاد شوند شامل دیدن نورهای شدید و یا داشتن تیک در دست است. نشانه های منفی شامل آهسته شدن کارکرد های معمول مغز است که شامل سرکوب هشیاری و یا حتی نابینایی یا فلج گذرا است. این نشانه ها از مهمترین ویژگی های عمومی حملات اند. علایم صرع به منطقه و مقدار بافت مغزی متاثر بستگی دارد. در نهایت تظاهرات حملات صرعی تاحدی از درگیر شدن بافت های نرمال با قابلیت تحریک نرمال ناشی می شود[4].
1-1-4 اتیولوژی صرع:
اختلالات نورولوژیک اولیه، یک اختلال متابولیک زمینه ای یا بیماری سیستمیک می تواند منجر به تشنج شود در ذیل مواردی از عوامل ایجاد تشنج ذکر شده است[6-7-8].
1-1-4-1 علل قبل از زايمان :
صدمات و ضربه هاي قبل از زايمان يا در حين زايمان ناشي از كمبود اكسيژن رساني به مغز كه در واقع اين علت نسبتاً شايع تشنج ها در دوره نوزادي و كودكي است.
1-1-4-2 ضربه هاي مغزي :
ضربه هاي مغزي ١٠ الي ١٥ درصد علل حملات صرع را تشكيل ميدهند كه شامل مجموع صدماتي است كه بر اثر ضربه به مغز وارد مي آيند مانند; تصادفات اتومبيل، سقوط از بلندي و........ تشنج ناشي از ضربه هاي مغزي ممكن است با فاصله كوتاهي از ضربه مغزي و يا سالها پس از آن اتفاق بيفتد. نكته مهم اين است كه هر قدر مدت زمان بيهوشي ناشي از ضربه مغزي طولاني تر باشد، شانس وقوع تشنج نيز بيشتر است.
1-1-4-3 بيماريها و علل عفوني :
صرع ممكن است ، به علت انواع عفونت هاي مغزي يا آنسفاليتهايمغزي مننژيتو يا بيماريهاي عروق مغزي (كه از علل شايع ايجاد كننده صرع هم هستند) و يا بيماريهاي مانند لوپوسكه ١٥ در صد منجر به صرع ميشوند و يا گرفتار شدن مغز توسط تومورهاي سرطاني مناطق ديگر بدن اتفاق بیافتد. عفونتها و ضربه هاي مغزي از علل شايع صرع هستند. تومورهاي مغزي تقريباً در٣٥ درصد موارد موجب تشنج مي شوند، ولي تومورهاي مغزي بطور كلي تقريباً ١٥ درصد علل تشنج ها را موجب مي شوند.
1-1-4-4 علل متابوليكي:
اختلالات ميزان قند خون، بيماري كليوي، بيماري كبدي از علل مهم و شايع تشنج هستند. اين علل قابل درمان بوده و پس از آن صرع فرد نيز بهبود مي يابد. اختلالات متابوليكي ارثي نادر نيز ميتوانندموجب حملات صرع شوند. مانند “بيماري تي سا کس“
1-1-4-5 سكته هاي مغزي:
سكته هاي مغزي، علت اوليه صرع در بيماران ٦٠ سال به بالا است و تنها ٤ الي ٥ درصد اين بيماران هستند كه دچار صرعهاي مزمن ميشوند و در اينجا هم مانند آنچه در رابطه با ضربه هاي مغزي و صرع گفته شد، هر چه وقوع صرع نزديكتر به حمله مغزي باشد، شانس ماندگار شدن آن كمتر است.
1-1-4-6 صرع و ژنتیك:
اختلالات ژنتیکی مشخص، مسئول تنها حدود ١% موارد بیماران مبتلا به صرع می باشد[5]. در دو قلوهای یکسان، احتمال ابتلای همزمان هر دو به صرع ، بیشتر از دو قلوهای غیر یکسان می باشد. تا سن ٢٥ سالگی، حدود ٩% فرزندان مادران مبتلا به صرع و ٤/٢% فرزندان پدران مبتلا به صرع، احتمال ابتلا به صرع را دارند]9.[ علت ریسک بالاتر ابتلای کودکان زنان مبتلا به صرع مشخص نیست. بعضی انواع صرع، بیشتراز بقیه توسط ارث انتقال می یابند. برای مثال فرزندان والدین مبتلا به صرع ابسانس(صرع پنهان)، ریسک بالاتری برای ابتلا به صرع دارند]9.[
1-1-5 تشخیص بیماری:
برای تشخیص بیماری معمولاً از تاریخچه ای که بیمار یا همراهان با توصیف حملات بیماری به پزشک میدهند، در کنار انجام یک آزمایش« الکتروانسفالوگرام» استفاده می گردد در نوار مغز چندین الکترود در مکانهای مختلف سر بیمار قرار داده شده و فعالیت الکتریکی مغز در آن نواحی اندازه گیری می شود[4]. شکل منحنی های الکتروانسفالوگرام در حین حملات صرعی تغییرات قابل توجهی می کند. از این گذشته در فواصل بین حملات نیز منحنی ها ویژگی هایی را نشان می دهند و در برخی از موارد می توان به کمک این ویژگی ها به وجود صرع نزد بیماران پی برد.
علت بوجود آمدن این امواج، تخلیه های ناگهانی و غیرطبیعی گروهی از نورونهای مغزی می باشد. این دشارژها از گروهی از نورونها که تحت عنوان کانون حمله شناخته می شوند به گروه های دیگر انتشار پیدا می کند و باعث تحریک نورونهای جدید گردیده و در قسمتی از بدن و یا در تمام بدن ایجاد حرکات تشنجی می نماید [5-4]. کانون حمله مجموعه کوچکی از نورون هایند که باعث تهییج می شوند. این تهییج می تواند از تغییر در ویژگی های سلولی و ارتباطات سیناپسی حتی به واسطه زخم ها، لخته ها و تومور ها ناشی شوند[1]. یانگ و تونیس علت بوجود آمدن و انتشار این امواج را اختلال در مهار کننده ی مغز می دانند که بطور طبیعی عمل این مهارکننده ها باعث عدم انتشار این دشارژها می شود.در صورت اختلال در مهار به تدریج به امواج نوک تیز، آهسته تر و بزرگتر در سراسر دو نیمکره تبدیل می شوند[4-5].
شکل 1-1: در شکل فوق تغییرات EEG به هنگام بروز تشنج(Ictal)، دوره پس از حمله ای(Post Ictal) با زمان بین حملات(Inter Ictal) مقایسه شده است.ایجاد امواج نیزه ای در زمان تشنج کاملا مشهود است]1[.
1-1-6 درمان صرع:
بطور کلی صرع با داروهای ضد صرع کنترل می شود. بعضی از بیماران با یک یا چند دارو کنترل می شوند. بیشترین داروهای مورد استفاده در درمان بیماری صرع عبارتند از: فنی توئین، کاربامازپین، فنو باربیتال، پریمیدون، والپوریک اسید، کلونازپام ، و اتوسوکسامید
جراحی که یکی دیگر از راههای درمان صرع است، زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بیماری توسط دارو صرع کنترل نشود)صرع غیر قابل مهار) و یا اینکه عوارض درمان داروئی زیاد بوده و ادامه درمان به این علت ممکن نباشد. مطالعات اولیه که توسط پن فیلد در مونترال صورت گرفت این نتیجه را در پی داشت که حذف لوب های تمپرال در بیماران مبتلا به تشنج ناقص که منشا تشنج آنها هیپوکامپ است، می تواند باعث کاهش صرع و یا درمان آن شود[1].
مؤثرترین جراحی در درمان صرع وقتی انجام می گیرد که پزشک بتواند کاملاً نقطه درگیر در مغز را پیدا کرده و بداند در کدام قسمت مغز اختلال ایجاد شده است و آن ضایعه ( که مثلاً می تواند یک تومور باشد) را بدون آسیب زیاد به بافت نرمال اطراف آن بیرون آورد. در صرعهایی که شدید بوده و فعالیت الکتریکی غیرطبیعی در بیشتر نقاط مغز گسترده است. از عمل جراحی برداشتن یک نیمکره مغز انجام می شود که بیشتر در نوزادان و کودکان با مشکلات و اختلالات مغزی از هنگام تولد یا بفاصله کمی پس از تولد درگیر آن بوده اند، صورت می گیرد. گاهی اوقات نیز برای کنترل صرع، رابط بین دو نیم کره مغزی را جراحی کرده و برمی دارند. البته ابتدا 3/2از فیبرهای عصبی رابط بین دو نیمکره را نابود کرده و 3/1 آنرا باقی می گذارند ولی اگر این روش جواب نداد، 3/1 باقیمانده را نیز باقیمانده را نیز برمی دارند.
شکل 1-2: شکلA وB تخریب فیبرهای رابط دو نیمکره مغز(Corpus Callostomy) را نشان می دهد و در شکل C نیمکره راست مغزبطور کامل برداشته شده است. (Hemispheretomy) ازاین روش ِ جراحی برای درمان صرع مهار نشدنی استفاده می گردد]61[.
امروزه روشهای دیگری نیز ممکن است برای کنترل صرع استفاده شود. از جمله استفاده از یک دستگاه کوچک که در طرف بالا و چپ قفسه سینه کار گذاشته می شود و باعث « تحریک عصب واگ»می شود. عصب واگ که عصب دهم مغزی است باعث کنترل تنفس، ضربان قلب، بلع، صحبت کردن، هضم غذا و چندین کار دیگر می شود. این دستگاه بطور دوره ای این عصب را تحریک می کند و نشان داده شده که در پیشگیری و یا حداقل کوتاه کردن دوره تشنج بعضی افراد مؤثر است. سایر روشها نیز ممکن است حداقل بطور نسبی باعث کنترل صرع شوند از جمله، تن آرامی ، طب سوزنی، طب فشاری و یا تغییر در رژیم غذائی است.
شکل 1-3: یکی از روش های درمان صرع مهار نشدنی، تحریک دوره ای عصب واگ توسط دستگاه کوچکی است که در طرف چپ قفسه سینه کار گذاشته می شود. تصویر Aمحل نصب دستگاه و تصویر B عصب واگ را نشان می دهد ]61[.
1-1-7 فیزیوپاتولوژی صرع
حملات تشنجی صرع را میتوان در مغز انسان (یا مهره داران) با انوع مختلفی از محرکهای الکتریکی و شیمیایی ایجاد کرد. از سهولت و سرعت ایجاد این حملات تشنجی و ماهیت کلیشه ای آنها می توان دریافت که در آناتومی و فیزیولوژی مغز طبیعی و به خصوص قشر مغز، مکانیسمی وجود دارد. بنابراین انواع گوناگونی از اختلالات متابولیک و ضایعات آناتومیک مغز ممکن است باعث حملات تشنجی شوند و بالعکس هیچ ضایعه اختصاصی در مغز افرادصرعی یافت نشود.


خرید و دانلود اثر استرس در دوران های  مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول

افزایش فالوور اینستاگرام