تحقیق درمورد بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنرفهرست مطالب


فصل اول ـ كليات
مقدمه......................................................................................................... 1
بيان مسئله ................................................................................................................4
اهداف تحقيق ............................................................................................................6
اهميت و ضرورت تحقيق ........................................................................................7
سوالات تحقيق ......................................................................................................10
متغيرها و تعريف عملياتي آنها ............................................................................11
فصل دوم ـ مباني نظري تحقيق
ادبيات تحقيق ........................................................................................................16
پيشينه تحقيق ......................................................................................................25
فصل سوم – روش تحقيق
نوع تحقيق .............................................................................................................29
جامعه آماري . حجم نمونه و روش نمونه گيري ..............................................29
ابزار تحقيق ............................................................................................................29
روش تجزيه و تحليل داده ها .............................................................................30
فصل چهارم ـ تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها ........................................................................................32
فصل پنجم ـ بررسي يافته هاي تحقيق
نتيجه گيري ...........................................................................................................48
محدوديت ها ..........................................................................................................50
پيشنهادات ..............................................................................................................51
فصل ششم ـ خلاصه تحقيق
خلاصه تحقيق ......................................................................................................53
منابع و مآخذ
فهرست منابع .........................................................................................................57
ضمائم
پرسشنامه ..............................................................................................................59

چكيده
اين تحقيق در سال 1381 با عنوان « بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر » انجام شده است در اين تحقيق سوالات زير مد نظر بوده است .
1ـ آيا اكثريت معلمين هنر قادر به تدريس محتواي كتب درسي هنر
مي باشند .
2ـ آيا بي اهميت بودن درس هنر در مدارس سبب بي تأثير شدن اين درس در روند رشد خلاقيت هاي هنري و علمي دانش آموزان شده است . جامعه آماري اين تحقيق را معلمين هنر مدارس راهنمايي آموزش و پرورش ناحيه 1 و 3 كرج تشكيل مي دهند كه تعداد آنها 120 نفر مي باشد و تعداد 80 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .
اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق بوسيلة پرسشنامه جمع آوري گرديده و با استفاده از روش آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .
نتايج بدست آمده از اين تحقيق بيانگر آن است كه در تأليف كتب هنر بايد به بهره گيري از نظريات روانشناسان مسائل تربيتي كودكان و نوجوانان، استادان و نخبگان هنري ، معلمان با تجربه درامر آموزش هنر و خود دانش آموزان همت گماشت .
در رفع كمبود معلم متخصص و مجرب كوشيد و مباحث كتاب به صورت مستقيم به دانش آموزان ديكته نشود تا قوه خلاقيت دانش آموزان پرورش يابد و از شيوه هاي نوين طراحي فراتر از مداد استفاده شود ، به نقاشي آزاد بيشتر توجه شود .
بر اساس نتايج حاصله پيشنهاد مي شود :
1ـ آموزش كافي به معلمين هنر
2ـ افزايش ساعات تدريس درس هنر
3ـ فراهم آوردن مكانهاي مناسب براي آموزش كارهاي هنري و وسايل و ابزار مورد نياز


خرید و دانلود تحقیق درمورد بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر

افزایش فالوور اینستاگرام