پایان نامه ارشد توسعه يك مدل بهينه سازي امتزاج با اهداف طراحي اثرزدا در محيط فازيچكيده

در برنامه ريزي توليد پيشرفته نگاه فرآيندي به توليد نقش با اهميتي دارد. يكي از اين فرآيندهاي پر كاربرد در مقوله برنامه ريزي و تصميم گيري بهينه توليد فرآيند امتزاج ميباشد. مدل مذكور تنها هزينه تأمين را معيار تصميم گيري در انتخاب مواد ورودي به فرآيند ميداند و كيفيت محصول خروجي از فرآيند را مد نظر قرار نميدهد. بيشتر فرآيندهاي توليدي از جمله فرآيند امتزاج در شرايط واقعي تحت تأثير فاكتورها و عوامل خارجي و محيطي غير قابل كنترل قرار داشته كه باعث فاصله گرفتن مشخصه- هاي كيفي فرآيند از نقاط ايدهال ميشوند. در اين تحقيق وجود فاكتورهاي اختلال جهت نزديك شدن مشخصه هاي كيفي به نقاط بهينه مد نظر قرار B F گرفته و ميزان نوسانات بوجود آمده در مقادير مشخصه هاي كيفي كه ناشي از تأثير فاكتورهاي اختلال2 3 بر فرآيند ميباشند به حداقل ميرسد. همچنين با در نظر گرفتن برخي از مشخصه هاي كيفي به صورت متغير زباني و شرايط محيط فازي قابليت مدل ارائه شده به شكل چشمگيري افزايش مييابد. در طول اين تحقيق اين موارد مدنظر قرار گرفته و يك مدل بهينه سازي توسعه يافته امتزاج در قالب يك مدل برنامه ريزي غير خطي چند هدفه ارائه ميگردد.از نتايج عمده و كلي اين تحقيق ميتوان به دو مورد اشاره نمود. اول ايجاد يك ساختار مناسب جهت پوشش محدوديتهاي موجود در مدل رياضي امتزاج در برخورد با شرايط واقعي محيط فرآيندها و دوم پوشش برخي از محدوديتهاي تكنيكهاي مهندسي كيفيت از جمله بهينه سازي چندين شاخص كيفي به صورت همزمان و در نظر گرفتن محدوديتهاي سيستمي در انتخاب پارامترهاي ورودي فرآيند. همچنين نحوه كاربرد مدل ارائه شده در اين تحقيق در قالب يك مطالعه موردي براي فرآيند توليد آسفالت نشان داده شده است.

واژگان كليدي : مدل بهينه سازي- فرآيند امتزاج- طراحي اثرزدا - محيط فازي

 

فرمت پایان نامه pdf

تعداد صفحات 120 

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه 
تعريف مسأله و بيان سوالهاي اصلي تحقيق 
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقيق.
پرسشهاي تحقيق .
كاربردهاي تحقيق 
تعريف واژههاي پژوهش 
خلاصه 
فصل دوم: مروري بر پيشينه پژوهش و ادبيات موضوع
مقدمه
 برخي تعاريف مورد استفاده در تحقيق
مدل برنامه ريزي امتزاج
منطق فازي 
رگرسيون چند متغيره خطي 
طراحي آزمايشات.
 طراحي اثرزدا: يك روش پيشرفته مهندسي كيفيت 
نگاهي به تاريخچه طراحي اثرزدا 
كيفيت 
عناصر هزينه 
 ابزار مورد استفاده در طراحي اثرزدا 
كاربردها و مزاياي طراحي اثرزدا
مراحل طراحي اثرزدا 
طبقه بندي پارامترها.
بهينه سازي طراحي محصول و فرايند 
 مسئله طراحي مهندسي 
نقش طراحي اثرزدا براي توليد محصول 
تابع زيان كيفي
تغيير تلرانسهاي مهندسي .
تابع زيان كيفي درجه 2
 انواع مختلف تابع زيان درجه 2
 زيان كيفي متوسط 
استفاده از غيرخطي بودن 
محدوديتهاي مدل بهينه سازي امتزاج ساده و برخي تكنيكهاي مهندسي كيفيت
پيشينه پژوهش 
خلاصه 
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه 
روش پژوهش 
 روش و ابزار گردآوري اطلاعات. 
 جامعه آماري، تعداد نمونه، روش نمونه گيري و تحليل اطلاعات .
 مكان پژوهش 
توسعه مدل بهينه سازي امتزاج .
استفاده از طراحي اثرزدا در تشكيل توابع هدف مدل.
محدوديتهاي مدل
ساختار توسعه يافته مدل امتزاج با اهداف طراحي اثرزدا 
 اولويت دهي به مشخه هاي كيفي
مزاياي مدل امتزاج توسعه يافته ..
ورود شرايط فازي به مدل.
مراحل اجرايي پژوهش 
خلاصه .
فصل چهارم: مطالعه موردي و تجزيه و تحليل يافته ها
مقدمه 
شرح مختصر از فرايند توليد آسفالت .
 تعريف پارامترهاي تشكيل دهنده مدل امتزاج آسفالت 
فاكتورهاي ورودي
 محدوديتهاي سيستمي فرايند
مشخصه هاي كيفي فرايند 
 محاسبه
محاسبه تابع
مجموعه توابع هدف
مجموعه محدوديتهاي مدل امتزاج آسفالت
 محاسبه اوزان اختصاص يافته به توابع هدف
ورود مدل به نرم افزار، حل مدل و تحليل نتايج 
خلاصه
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادها 
خلاصه پژوهش 
نوآوري پژوهش در مقايسه با تحقيقات قبلي 
نتايج .
 محدوديتهاي پژوهش
پيشنهادها براي پژوهشهاي آينده
فهرست منابع 
يوست 


خرید و دانلود پایان نامه ارشد توسعه يك مدل بهينه سازي امتزاج با اهداف طراحي اثرزدا در محيط فازي

افزایش فالوور اینستاگرام