بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:

این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی­(ترازنامه­، صورت حساب سود وزیان­) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1385-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 123 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه­ها از رگرسیون چند متغیره(روش اینتر) استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی رابطه معناداری وجود ندارد.

  فهرست مطالب

 فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 2

1-3 - اهداف تحقیق 4

1-4- اهمیت موضوع 5

1-5 متغیرهای تحقیق 6

1-6- فرضیه های تحقیق 7

1-7 - روش تحقیق ...........................................................................................................................8

1-8 - جامعه آماری و روش نمونه گیری .....................................................................................9

1-9- قلمرو تحقیق ...........................................................................................................................9

1-10-روش گردآوری داده ها .....................................................................................................9

1-11- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه­های کلیدی تحقیق ................................................... 10

1-12- ساختار کلی تحقیق .........................................................................................................11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه .....................................................................................................................................13

2-2- مروری بر ادبیات تحقیق ....................................................................................................14

2-4-پیشینه تحقیق ..........................................................................................................................39

2-4-1-تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ............................................................................39

2-4-2- تحقیقات انجام شده ایران ................................................................................................46

2-5- خلاصه فصل ...........................................................................................................................47

 فصل سوم : روش تحقیق

3- 1- مقدمه ...................................................................................................................................49

3-2- روش تحقیق .........................................................................................................................49

3-3- جامعه آماری .................................................................................................................. .....50

3-4- نمونه مورد مطالعه وروش نمونه گیری ..........................................................................50

3-5- قلمروزمانی و مکانی تحقیق ...............................................................................................51

3-6- منابع اطلاعاتی و روش جمع آوری اطلاعات ................................................................51

3-7 –فرضیه های تحقیق .............................................................................................................52

3-8-مدل ومتغیرهای تحقیق.........................................................................................................52

3-8-1-مدل تحقیق.........................................................................................................................52

3-8-2-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق.....................................................................................53

3-9-روش تجزیه و تحلیل داده ها...............................................................................................56

3-10- خلاصه فصل ....................................................................................................................70

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه .................................................................................................................................72

4-2- آمار توصيفي .....................................................................................................................73

4-3-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق ............................................................................74

4-4- آزمون فرضیه ها ...............................................................................................................75

4-4-1- یافته های حاصل از آزمون فرضيه اصلی1 ...........................................................75

4-4-1-1-فرض استقلات خطاها ازیکدیگر ...........................................................................76

4-4-1-2-بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته ...........................76

4-4-1-3-بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل تحقیق ......................................77

4-4-1-4-بررسی همخطی متغیرهای مستقل ....................................................................78

4-4-1-5-بررسی نرمال بودن باقی مانده ها ......................................................................78

4-4-2- یافته های حاصل از آزمون فرضيه .........................................................................79

4-4-2-1- فرض استقلات خطاها ازیکدیگر .........................................................................80

4-4-2-2- بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته .........................80

4-4-2-3- بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل تحقیق .....................................81

4-4-2-4- بررسی همخطی متغیرهای مستقل ...................................................................82

4-4-3- یافته های حاصل از آزمون فرضيه اصلی 1 ........................................................82

4-4-4- یافته های حاصل از آزمون فرضيه اصلی 2 .......................................................84

4-5- خلاصه فصل ....................................................................................................................84

 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5-1- مقدمه .................................................................................................................................86

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش ...................................................................86

5-3- محدودیت های پژوهش .................................................................................................90

5-4- پیشنهادهای پژوهش ......................................................................................................90

5-4-1- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش ..................................................................90

5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش های آینده ......................................................................91

5-5-خلاصه فصل ........................................................................................................................92

 منابع و مآخذ

الف – منابع فارسی ...................................................................................................................93

ب – منابع انگلیسی ..................................................................................................................94

   منابع و مآخذ

منابع فارسی:

 1) آذر، عادل و منصور مومنی (1381). آمارو کاربردآن در مدیریت. جلد دوم، انتشارات سمت.

2) حافظ نیا، محمدرضا(1380). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سمت.

3) خاکی، غلامرضا(1386). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. انتشارات بازتاب.

4) دلاور، علی(1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. انتشارات رشد.

5) ساده، مهدی(1375). روشهای تحقیق. چاپ اول، انتشارات مولف.

6) مومنی، منصور و علی فعال قیومی(1386). تحلیل داده های آماری با SPSS . انتشارات کتاب نو.

7) نوسیس، ماریجا(1388).آنالیزآماری با 15SPSS .ترجمه:فتوحی، انتشارات کانون نشر علوم.

8) نوفرستی، محمد(1381). آماردر اقتصاد و بازرگانی. جلد دوم، موسسه خدماتی و فرهنگی رسا.

9) نیکوکار، مسعود(1377). آماروکاربردآن در مدیریت. جلد اول، انتشارات فرناز.

10) نیکومرام، هاشم و فریدون رهنمای رودپوشتی(1388). مبانی مدیریت مالی. جلد اول. انتشارات ترمه.

11) هامپتون، هرت وبلاک(1388). تصمیم گیری در مسائل مالی. ترجمه؛حمید رضا وکیلی فرد، انتشارات جنگل.

12) مشایخی، بیتا و مریم صفری(1385). وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود. بررسی حسابداری و حسابرسی. ش 44 .

 منابع لاتین:

 Ahmed, Billings, Morton, and Stanford Harris “The Role of Accounting conservatism in

Mitigating Bondholder-Shareholder Conflicts over Dividend Policy and in Reducing

Debt Costs” The Accounting Review 77 (2002):867-890.

Ali “Incremental Information Content of Earnings, Working Capital from Operations,

and Cash Flows” Journal of Accounting Research 32 (1994): 61-74.

Amir, Guan and Livne “The Effects of Auditor Independence on the Cost of Public Debt”

working paper 2005.

Anderson, Mansi and Reeb “Board Characteristics, accounting report integrity, and the

cost of debt.” Journal of Accounting and Economics 37 (2004) 315-342.

Barth, Beaver Hand and Landsman “Accruals, CFs, and Equity Values”, Review of

Accounting Studies 3 (1999): 205-229.

Barth, Cram & Nelson “Accruals and the Prediction of Future Cash Flows” The

Accounting Review (2001): 27-58.

Barton & Simko “The Balance Sheet as an Earnings Management Constraint” The

Accounting Review (2002):1-27.

Bartov, Givoly and Hayn “The rewards to meeting or beating earnings expectations” The

Journal of Accounting and Economics 33 (2002): 173-204.

Bernard and Stober, “The Nature and Amount of Information in Cash flows and

Accruals” The Accounting Review (1989): 624-652.

Bhojraj “How Does the Corporate Bond Market Value Capital Investments and

Accruals” working paper 2003.

Bhojraj and Libby “Capital Market Pressure, Disclosure Frequency-Induced

Earnings/Cash flow Conflict, and Managerial Myopia” The Accounting Review 80

(2005): 1-20.

Black “Life-Cycle Impacts on the Incremental Value-Relevance of Earnings and CF

measures”, Journal of Financial Statement Analysis Fall (1998)

Bowen, Burgstahler, Daley “Evidence on the Relationships between Earnings and

Various Measures of Cash Flow” The Accounting Review 61 4 (1986): 713-725.

78

Bowen, Burgstahler and Daley “The incremental Information content of accrual vs Cash

flows” The Accounting Review 62 4 (1987): 723-747.

Burgstahler and Dichev “Earnings management to avoid earnings decreases and losses”

Journal of Accounting and Economics (1997):99-126.

Copeland “Income Smoothing” Journal of Accounting Research (1968): 101-116.

FASB Statement of Financial Accounting Concepts No. 1, 1978.

Amy L. Geile (2007). CASH FLOW MANAGEMENT AND THE COST OF DEBT. A Dissertation Submitted to the Faculty of the COMMITTEE ON BUSINESS ADMINISTRATION.

  پیوست1: اسامی شرکت های نمونه تحقیق

پیوست 1: لیست شرکت های نمونه

نام صنعت

تعداد

درصد

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

2

0.016

خودرو و ساخت قطعات

17

0.138

دارو

11

0.089

دستگاه­های برقی

1

0008

ساخت محصولات فلزی

3

0.024

سایر مالی

2

0.016

سایر محصولات کانی غیر فلزی

10

0.081

سیمان، آهک و گچ

7

0.057

صنعت منسوجات

4

0.033

غذایی به جزء قند و شکر

12

0.098

فلزات اساسی

11

0.089

قند و شکر

2

0.016

کاشی و سرامیک

7

0.057

کانه­های فلزی

3

0.024

کشاورزی دامپروری

1

0.008

لاستیک و پلاستیک

3

0.024

ماشین آلات و تجهیزات

12

0.098

محصولات چوبی

1

0.008

محصولات شیمیایی

10

0.081

محصولات کاغذی و بسته بندی

3

0.024

مواد نفتی

1

0.008

جمع

123

1.000

  Abstract:

 This paper Study on the relationship between Cash Flow Management and Debt in Firms Listed in Tehran Stock Exchange.To reach such a goal, all the firms which presented their financial statements (balance sheet, income statement) and other required information in the years 1385-1390, were checked. 123 companies. Multiple regression (Enter method) was used to test the hypothesis and their meaningfulness was reached by using t and F statistics. On the other hand, the Durbin-Watson test was applied to examine the autocorrelation of the model. The results showed that no Significant Relation between Cash Flow Management and Debt.

  ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

Science and Research Branch (Hormozgan)

« M.A Thesis »

  :Subject

  A Survey of Relatoin Between Cash Flow Management and Debt in Companies listed in the TSE

 Thesis Adviser:

  Consulting Adviser:

   By:

  

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

مدیران توان انجام عملیاتی را دارند که می توانند آنها را در مدیریت جریان وجوه نقد عملیاتی درگیر کنند. جریان وجوه نقد عملیاتی وجوهی است که از فعالیت ای عملیاتی تکراری کسب و کار حاصل می شود(هارتمن و همکارن، 2004). مجله بیزینس چند مورد از فعالیت هایی را که مربوط به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری است اما تحت عنوان جریان نقد عملیاتی گزارش می شوند را شناسایی کرده است(هنری، 2004). این موارد شامل تغییرات سرمایه در گردش، حساب های دریافتنی اعتباری، تاسیس و استفاده از شرکت های تابعه مالی می باشد. با توجه به اصول پذیرفته شده همه فعالیت های فوق در بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد گزارش می شود. مدیران ممکن است در این فعالیت ها وارد شوند تا بتوانند جریان های وجوه نقد عملیاتی را مدیریت کنند. دستکاری این معاملات منجر بع جریان های نقد غیر عادی می شود. فروش یک جا و با تخفیف موجودی کالا مثالی از تغییر در سرمایه در گردش است. کاهش سرمایه در گردش به معنی افزایش در جریان وجوه نقد است. از این رو زمانبندی عمدی فعالیت ها که بر حساب های سرمایه در گردش تاثیر می گزارد، می توان جریان وجوه نقد عملیاتی گزارش شده را دستکاری کند. هنگامی که شرکت ها زودتر از دوره بازگشت به وجوه نقد نیاز پیدا می کنند، می توان حساب های دریافتنی خود را ب فروش رسانند(هارتمن و همکارن، 1998). در کوتاه مدت انجام این کار شرکت را با افزایش وجوه نقد مواجه می سازد. این فعالیت تامین مالی به عنوان یک فعالیت عملیاتی معمول به شمار نمی رود، اما ممکن است در بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد گزارش شود. شرکت های تابعه مالی شرکت هایی هستند که حسابهای دریافتنی شرکت های مادر را تامین مالی می کنند. استفاده از شرکت های تابعه مالی می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی مثبتی را در صورت های مالی تلفیقی ایجاد کنند. این شرکت ها به مشتری های شرکت مادر وام می دهند تا فروش را افزایش داده و در نتیجه جریان نقدی عملیاتی را در صورت های مالی تلفیقی افزایش دهند. این کار باعث می شود جریان وجوه نقد عملیاتی از طریق یک فعالیت تامین مالی افزایش پیدا کند. زمانی که شرکت قصد دارد جریان وجوه نقد عملیاتی را دستکاری کند، صورت های مالی به درستی نمی توانند جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را نشان دهند. لذا دستکاری این فعالیت ها می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی غیر عادی و غیر قابل اتکا را ایجاد کند. بنابراین در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر مدیریت جریان وجوه نقد بر میزان بدهی هستیم.

1-2- بیان مساله

مدیریت گردش وجوه نقد برای دستیابی به دو هدف انجام می شود اولا؛ شرکت ها می توانند با دستکاری جریان های نقدی عملیاتی به سود مورد هدف خود دست یابند و ثانیا؛ شرکت ها ممکن است با دستکاری به جریان وجوه نقد هدف خود دستیابند. همچنین دستکاری گردش وجوه نقد عملیاتی بر کیفیت گزارشگری اطلاعات مالی تاثیر می گزارد.

نتایج تحقیق روی چوتی(2005) نشان داد که شرکت ها گردش وجوه نقد عملیاتی ناشی از فعالیت های عملیاتی همچون تخفیفات فروش، افزایش فروش و تولید بیش از حد برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته را به منظور گزارش سود های اندک و تغییرات مثبت درآمد ها دستکاری می کنند. این یافته ها با نایج تحقیقاتی که بیان می کنند که هدف شرکت ها از دستکاری گردش وجوه نقد عملیاتی، دستیابی به سود هدف که ناشی از خوداری ارائه زیان ها و همچنین گزارش سودهای مثبت کوچک است.

بطور مشابه بورگستالر و دچو(1997) درآمدها را به گردش وجوه نقد عملیاتی، تغییر در سرمایه در گردش و سایر تعهدات تفکیک کردندو دریافتند که شرکت ها گردش وجوه نقد عملیاتی را جهت تبدیل زیان های کوچک به درآمد های مثبت کوچک دستکاری می کنند. همچنین این با دستکاری وجوه نقد برای رسیدن به سود هدف سازگار است. یافت هایی وجد دارد که تلاش شرکت ها را برای رسیدن به گردش وجوه نقد هدف بیان می کند، مانند فرانکر (2005) به بررسی کاهش سرمایه در گردش در نتیجه افزایش افزایش وجوه نقد عملیاتی پرداخت، به ویژه کاهش در دارایی های جاری و افزایش در بدهی های جاری در نتیجه افزایش گردش وجوه نقد عملیلتی می باشد. او یافت که رابطه معنی داری بین کاهش سرمایه در گردش و تلاش مدیران برای افزایش گردش جریان وجوه نقد عملیاتی از پیش تعیین شده وجود دارد. به عبارت دیگر مدیران کاهش سرمایه در گردش را برای رسیدن به گردش وجوه نقد عملیاتی هدف مدیریت می کنند.این تحقیق بطور ویژه بیان میکند که مدیران با دستکاری در سرمایه در گردش و گردش وجوه نقد عملیاتی هدف پاداش می گیرند.


خرید و دانلود بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

افزایش فالوور اینستاگرام