تاثير شدت تمرين مقاومتي روي نشانگران آنزيمي و غير آنزيمي عملكرد كبد در مردان چاق94 فهرست مطالب

 عنوان صفحه

فصل اول: كليات طرح

1-1- بيان مساله.... 2

1-2-هدفهاي پژوهش...... 5

1-3- اهميت موضوع پژوهش و انگيزش آن. 6

1-4- فرضيه هاي پژوهش... 7

1-5-محدوديت هاي پژوهش.... 8 6-1-تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي....... 10

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1-مقدمه..... 13

2-2-بخش اول: مباني نظري..... 14

2-2-1-ارتباط چاقي واضافه وزن با مرگ ومير... 14

2-2-2-بيماري كبدي درافراد چاق......................... 15

2-2-3-پاتوژنز بيماري كبدي متابوليك.................... 18

2-2-4-تمرينات مقاومتي به عنوان روشي در درمان چاقي..... 20

2-2-5-تمرينات مقاومتي ومتابوليسم...................... 22

2-2-6اثرات متابوليك تمرينات مقاومتي................... 25

2-2-6-1-كنترل وزن..................................... 25

2-2-6-2 بافت آديپوس احشايي............................ 27

2-2-7-كاهش خطر متابوليك............................... 29

2-3-بخش دوم: تاثير انواع مداخلات غيردارويي روي عملكرد كبد. 30

2-3-1-تاثير مداخلات تغذيه اي روي عملكرد كبد............ 30

2-3-2-تاثير تمرينات هوازي روي عملكرد كبد.............. 32

2-3-3-تاثير تمرينات مقاومتي روي عملكرد كبد............ 34

خلاصه فصل..... 36

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

مقدمه................................................. 38

3-1-طرح و روش پژوهش................................... 38

3-2-جامعه و نمومه آماري............................... 40

3-3-متغييرهاي پژوهش................................... 41

3-3-1-متغيير هاي مستقل................................ 41

3-3-2-متغييرهاي وابسته................................ 41

3-4-وسايل وابزار اندازه گيري.......................... 41

3-5-اندازه گيريها..................................... 42

3-6-پروتكل تمرينات مقاومتي............................ 43

3-7- اندازه گيري غذاي دريافتي......................... 44

3-8-روشهاي آماري...................................... 44

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها

4-1-مقدمه............................................. 46

4-2-ويژگيهاي توصيفي و فيزيكي آزمودنيها در شروع پژوهش.. 46

3-4-اندازه هاي قدرت(1-RM) آزمودنيها در شروع پژوهش...... 47

4-4-مقادير نشانگران آنزيمي و غير آنزيمي آزمودنيها در شروع پژوهش...................................................... 48

4-5-آناليز تغذيه...................................... 49

4-6-نتايج تاثير تمرينات مقاومتي با شدتهاي مختلف روي ويژگيهاي فيزيكي آزمودنيها...................................... 50

4-7-نتايج تاثير تمرينات مقاومتي با شدتهاي مختلف روي نشانگران آنزيمي وغير آنزيمي.................................... 50

4-8-آزمايش فرضيه ها................................... 53

فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادات

5-1-مقدمه............................................. 61

5-2-بحث............................................... 62

5-3-نتيجه گيري........................................ 69

5-4-جنبه هاي كاربردي پژوهش............................ 69

5-5-پيشنهادات براي مطالعات آتي.............................. 69

فهرست منابع و مآخذ....................................... 70

پيوست ها و ضمايم...................................... 78

چكيده انگليسي.................................................. 99

 فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 3-2- مراحل انتخاب نمونه آماري.................... 40

جدول3-3-پروتكل تمرين.................................. 43

جدول4-1-اطلاعات توصيفي و ويژگيهاي فيزيكي آزمودنيها در شروع پژوهش...................................................... 46

جدول4-2-يك تكرار بيشينه حركات تمريني انجام شده توسط گروههاي تمرين در شروع پژوهش................................... 47

جدول4-3-نتايج بررسي تفاوت نشانگران آنزيمي گروهها در شروع پژوهش...................................................... 48

جدول4-4 نتايج بررسي تفاوت نشانگران غير آنزيمي گروهها در شروع پژوهش................................................. 48

جدول4-5-ميانگين دريافتي انرژي گروههاي مختلف در پيش، ميان و پس آزمون................................................. 49

جدول4-6- تغييرات مشاهده شده در نشانگران آنزيمي وغير آنزيمي عملكرد كبد بعد از هشت هفته تمرينات مقاومتي با شدتهاي مختلف 52

جدول4-7-نتايج آزمون بانفروني جهت بررسي تغييراتAST..... 53

جدول4-8- نتايج آزمون بانفروني جهت بررسي تغييراتALT.... 54

جدول4-9- نتايج آزمون بانفروني جهت بررسي تغييراتGGT.... 55

جدول4-10- نتايج آزمون بانفروني جهت بررسي تغييراتALP... 56

جدول4-11- نتايج آزمون بانفروني جهت بررسي تغييراتAST/ALT57

جدول4-12- نتايج آزمون بانفروني جهت بررسي تغييرات بيلي روبين سرم...................................................... 58

جدول4-13- نتايج آزمون بانفروني جهت بررسي تغييرات آلبومين سرم59

 فهرست شكل ها

شكل2-1- شيوعAST،ALT،GGT در سطوح مختلفBMI............... 17

شكل2-2- تريگليسريدهاي كبد............................. 20

شكل3-1-طرح پژوهش...................................... 39

شكل5-1-درصد تغييرات نشانگران آنزيمي عملكرد كبد در پايان هشت هفته تمرين................................................. 63

 فصل اول

مقدمه و معرفي

 1-1بيان مساله

شيوع چاقي و اضافه وزن در سراسر جهان در حال افزايش است. مقايسه داده هاي كه از سال 80-1976 بدست آمده با داده هاي سال2000-1999 نشان دهنده اين است كه شيوع اضافه وزن(BMI=25-29.9kg/m2) و شيوع چاقي(30BMI) دو برابر شده است. همه گير شدن چاقي فقط به كشور خاصي اختصاص ندارد بلكه در سراسر جهان در حال افزايش است. بيماريهاي زيادي با چاقي در ارتباط هستند كه شامل ديابت نوع دو، فشار خون بالا، افزايش پروفايل ليپيدي، بيماريهاي قلبي، بيماريهاي تنفسي، بيماريهاي مغزي عروقي، بيماري كبد چرب(بيماري كبد چرب غير الكلي) بيماريهاي روده اي – معدي، استئيوآرتريت، سرطان و بيماريهاي كليه مي شود. گزارش شده است كه درجه شيوع چاقي در بين بيماران مبتلا به كبد چرب از100-30% متغيير است(Malnick etal,2006,565-579). شيوع بيماري كبد چرب غير الكلي در افراد چاق 6/4 بار بيشتر اتفاق مي افتد(Ballentanie et al,2000,112-132).

بيماري كبد چرب غير الكلي طيف بدون علامتي از آماس كبدي را نشان مي دهد. عوارض وناراحتي هاي كه اين بيماري ايجاد مي كند در مراحل اوليه ملايم هستند، واين امكان وجود دارد كه افراد چاق اين بيماري را داشته باشند ولي از وجود آن بي خبر باشند. در مراحل اوليه بيماري درمان از طريق استراتژيهاي غير دارويي مثل ورزش و فعاليت بدني اهميت دارند. پژوهش ها نشان داده است كه در صورت عدم درمان، بيماري به سيروز كبدي پيشرفت پيدا مي كند، ودر اين وضعيت بيمار در خطر زياد فروپاشي مكانيسمهاي دفاعي كبدي قرار مي گيرد و شايد بر اثر بيماري فوت كند. امروزه براي برطرف كردن اين مشكل استراتژيهاي دارويي و غير دارويي زيادي وجود دارد، در بيشتر پژوهشها كاهش وزن از طريق مداخلات شيوه زندگي مد نظر قرارگرفته است. مداخلات شيوه زندگي ماركرهاي ليپيد كبدي و كنترل متابوليكي را كاهش مي دهند اما كاهش وزن مشكل بدست مي آيد وحفظ آن نيز مشكل خواهد بود.

افزايش سطح فعاليت بدني و آمادگي جسماني با كاهش خطرات ناراحتي هاي متابوليكي در ارتباط است(Leone et al,2001,502-515). تمرين اثرات مفيد زيادي روي عملكرد كبد دارد و باعث بهبود متابوليسم و ظرفيت آنتي اكسيدانتي آن مي شود(Aoi et al,2004,3117-3128). متعاقب تمرينات هوازي نشان داده شده كه ماركرهاي آنزيمي كبدي در بيمارانNAFLD به طور معني داري كاهش يافته است وعملكرد كبد بهبود مي يابد(Koshbaten et al,2013,112-116-johnson etal,2009,1105-1117-Sreenvasa et al,2006,191-198). اثرات مفيدي از تمرينات هوازي روي عملكرد كبدي مستقل از كاهش وزن گزارش شده است، با اين وجود استراتژي تمرينات هوازي ممكن است براي افراد چاق با توجه به اينكه تقاضاي قلبي تنفسي خيلي زيادي را به دنبال دارد و احتمال زود خسته شدن افراد مي رود مطلوبيت ضعيفي داشته باشد، همچنين ظرفيت تداوم اين تمرينات كم است(Hallsworth et al,2011,1278-1283).

تمرينات مقاومتي توسط دانشكده طب ورزشي آمريكا(ACSM) و انجمن قلب آمريكا به عنوان جزء مكمل برنامه هاي ورزشي پيشنهاد شده اند(ACSM,2009,678-708) و توصيه هاي مبني بر استفاده از تمرينات مقاومتي براي درمان چاقي واختلالات متابوليكي اخيرا ثابت شده است(Strasser etal,2011) اما شدت، تكرار و مدت اين تمرينات ورزشي بخوبي مشخص نشده اند(Cabay et al,35-41).

تمرينات مقاومتي تقاضاي قلبي تنفسي كمتري مي خواهد و ممكن است فوايد متابوليكي مشابه تمرين هوازي را دربر داشته باشد(Hallsworth et al,2011,1278-1283). عملكرد كبدي نرمال براي متابوليسم از اهميت خاصي برخوردار است و ممكن است كه از تمرينات ورزشي اثر پذيرد. تستهاي معمول در دسترس براي بررسي عملكرد كبد شامل تستهاي آنزيمي(ALT,AST,GGT,ALP) و غير آنزيمي( بيلي روبين سرم، تستهاي نرمال شده بين الملي و آلبومين سرم هستند)(Limdietal,2003,307-312). گزارش شده درافراديكه فعاليت بدني(كارهاي روزانه، تمرينات ورزشي هوازي ومقاومتي) را انجام مي دهند سطوح آنزميهاي ALT، GGT وAST پايين بوده است(Sagi etal,2008).

ساگي[1] وهمكاران(2008) اثر تمرينات مقاومتي فزاينده را كه در خط شروع با 40-50 1-Rm و 20-15 تكرار بود ودر آخر دوره پژوهش كه به مدت 10 هفته انجام شد و به75-85% 1RMو 8-12 تكرار رسيد روي آنزيمهاي كبدي در افرادي كه فاكتورهاي خطر سندروم متابوليك داشتند را بررسي كردند وگزارش كردند كه تمرينات مقاومتي نتوانسته است روي آنزيمهاي كبدي تغيير معني داري ايجاد كند(Sagi et al,2008).مشابها هالسورث و همكاران(2011) كه اثر تمرينات مقاومتي را با شدت 50-70% 1-RM به مدت 8 هفته بررسي كردند تغييرات معني داري را در آنزيمهاي كبدي گزارش نكردند(Hallsworth et al,2011,1278-1283).

 

بخوبي مستند شده است كه پارامترهاي فيزيولوژيكي مختلفي مثل كلسترول، فشار خون و كنترل گلايسميك نقش مهمي در سلامتي ذهني وجسماني دارند. علاوه بر اين فاكتورهاي خطر ثابت شده است كه بيلي روبين سرم به عنوان بيوماركر مهمي براي بيماريهاي مزمن مختلف مورد ملاحظه است. تحقيقات در سراسر دو دهه اخير نشان داده كه سطوح كم بيلي روبين سرم با افزايش خطر بيماريهاي قلبي و عروقي، سندرم متابوليك، ديابت نوع دو، بيماريهاي اتو ايميون وغيره در ارتباط است. بيلي روبين ممكن است خطر اين بيماريها را بوسيله كاهش پراكسيداسيون ليپيدي وكم كردن التهاب تنظيم كند(Loprinzi and abbott,2014). نشان داده شده كه بر اثر فعاليت بدني سطوح بيلي روبين افزايش مي يابد. در سال 2008 درويس وهمكاران(Dervies et al,2008,2281-2288) گزارش كردند كه بين تمرينات دوچرخه سواري و سطوح بيلي روبين در افراد چاق ارتباطي وجود ندارد. با اين وجود در سال 2012 سويفت وهمكاران(Swift et al,2012,569-574) ارتباط مثبتي را بين شش ماه تمرينات هوازي و سطوح بيلي روبين سرم در بين بزرگسالان مقاوم به انسولين گزارش كردند، اما آنها بين بيلي روبين سرم و افراد حساس به انسولين ارتباطي را گزارش نكردند. اخيرا در سال 2013 تاناكا و همكاران(Tanaka et al,2013) گزارش كردند كه بين سطوح بيلي روبين سرم و فعاليت بدني ارتباطي وجود ندارد. در پژوهشي كه در سال 2014 توسط لوپرينز و آبوت(Loprinzi andAbbott,2014) انجام شد وجود ارتباط بين فعاليت بدني و بيلي روبين سرم در ميان افراد مقاوم به انسولين گزارش شده است به طوريكه نشان دادند كه افزايش فعاليت بدني باعث افزايش سطوح بيلي روبين سرم مي شود.

آلبومين فراوان ترين پروتين منفرد در پلاسما است و بصورت انحصاري در كبد سنتز مي شود. گزارش شده كه در بيماريهاي مثل سندروم نفروتيك، سيروز كبدي، گلومرولونفريت، واكنشهاي فاز حاد، عفونت ويروسي، سوء تغذيه و غيره آلبومين سرم كاهش مي يابد. فاكتورهاي متفاوتي مثل بهبود عملكرد كبد مي توانند روي سنتز آلبومين اثر داشته باشند(Ballmer et al,2001,271-273).

1sagi


خرید و دانلود تاثير شدت تمرين مقاومتي روي نشانگران آنزيمي و غير آنزيمي عملكرد كبد در مردان چاق94

افزایش فالوور اینستاگرام