یک الگوریتم مبتنی بر k نزدیک ترین همسایه برای دسته بندی چند برچسبینوع فایل :PDF

تعداد صفحات :5

سال انتشار :1394

چکیده

در این پژوهش تلاش شده است تا الگوریتمی مبتنی بر k نزدیکترین همسایه برای دستهبندی چند برچسبی ارائه شود. ابتدا مروری خواهد شد بر یادگیری چند برچسبی ) Multi-Label Learning ( و اینکه چرا به این دسته از الگوریتمهای یادگیرینیاز وجود دارد. همچنین مثالهایی از مسائلی که با استفاده از این نوع یادگیری و دستهبندی حل میشوند ذکر خواهد شد. در ادامهی بحث الگوریتم اصلی این مقاله توضیح داده خواهد شد. این الگوریتم با نام اختصاری ML-kNN نامگذاری شده است و به معنای k نزدیکترین همسایهی چند برچسبی ) Multi-Label k-Nearest Neighbor ( میباشد. سپس آزمایشات حاصل ازاجرای این الگوریتم و مقایسهی آن با سایر الگوریتمهای موجود در زمینهی دستهبندی دادههای چند برچسبی مورد بررسی قرار میگیرد و در انتها نیز نتایج حاصل بیان خواهد شد

واژگان کلیدی

یادگیری چند برچسبی، Maximum Aposteriori ، الگوریتم دیرپاسخ، دستهبندی


خرید و دانلود یک الگوریتم مبتنی بر k نزدیک ترین همسایه برای دسته بندی چند برچسبی

افزایش فالوور اینستاگرام