تحقیق زمانبندی گراف وظایف با هدف دستیابی به نزدیکترین زمان شروع اجرا برای گره ها


انجام زمانبندی خوب برای برنامه های موازی بهترین و مهمترین راه افزایش سرعت اجرا در سیستم های موازی می باشد. ازاین رو تلا ش های زیادی برای طراحی الگوریتمهای زمانبندی مناسب انجام شده است . در این مقاله الگوریتمی برای زمانبندی برنامه های موازی روی سیستم های چند کامپیوتری با تعداد نامحدود پردازنده ی همسان که در یک شبکه به طور کامل با هم ارتباط دارند، ارائه شده است . الگوریتم پیشنهادی از نوع الگوریتم های خوشه بندی بوده و با هدف جلو کشیدن زمان شروع اجرای گره های گراف وظایف به توزیع گره ها در بین خوشه ها می پردازد. این الگوریتم در مسیر رسیدن به جواب ، تمام جوانب را در نظر گرفته و درمقایسه با الگوریتم های دیگر توازن بهتری بین جنبه های مختلف یک الگوریتم زمانبندی برقرار نموده است.

سیستم های موازی با هدف افزایش کاریی و بالا بردن سرعت درانجام محاسبات پیچیده روی داده های زیاد به وجود آمده اند. در این سیستم ها چندین پردازنده همزمان باهم کار پردازش داده ها را انجام1 یا MIMD-DM می دهند. در بین انواع سیستم های موازی مدل سیستم چند کامپیوتری 2 قدرتمندترین مدل کامپیوتر موازی می باشد که بیشترین کاربرد های صنعتی را به خود اختصاص داده .در این مدل هر پردازنده یک حافظه ی محلی مخصوص به خود داردو یک بخش از برنامه ی موازی را روی داده های مربوط به خود اجرا.[ می کند [ 1در سیستم های

و.............. با تخفیف ویژه


خرید و دانلود تحقیق زمانبندی گراف وظایف با هدف دستیابی به نزدیکترین زمان شروع اجرا برای گره ها

افزایش فالوور اینستاگرام