مقايسة نظريات ابن سينا و ابن عربي دربارة حقيقت...  فهرست

چکیده 1

فصل اول: کليات 5

موضوع تحقيق: 7

پرسش تحقيق: 7

هدف تحقيق: 7

اهميت تحقيق: 8

فرضيه: 9

روش تحقيق: 10

سه نكته مهمّ : 11

فصل دوّم: بررسي واژگان 19

الف) حقّ در لغت: 20

ب) حقّ در اصطلاح: 25

فلسفه: 25

کلام: 27

عرفان: 32

فصل سوّم: 39

معناي حقيقت از نظر ابن‌سينا 39

حقّ به معناي صدق 47

نظريه مطابقت 49

پيشينة بحث مطابقت 51

قضاياي مختلف و ملاك صدق آن‌ها 53

علم از منظر ابن‌سينا 55

علم حضوري و حصولي 57

راه کسب علم حصولي از نظر ابن‌سينا 63

نفسِ عالمه انسان 67

عقل نظري و عقل عملي 73

خيال نزد ابن‌سينا 80

تصوّر و تصديق 84

حقيقت، اخلاق و عدالت 87

ابن‌سينا و علم شهودي 98

فصل چهارم: 110

معناي حقيقت از نظر ابن‌عربي 110

مقدمه: 111

علم از منظر ابن‌عربي: 119

ملاک و ميزان علم در عرفان ابن‌عربي 127

خيال از نظر ابن‌عربي 135

راه وصول به حقيقت نزد ابن‌عربي/ عقل، دل يا وحي 141

رابطه عقل و دل از نظر ابن‌عربي 143

1. وصول مستقيم معرفت شهودي به حقيقت 148

2. مصون بودن معرفت شهودي از شک، ترديد، سهو و نسيان 150

3. وسعت بي پايان قلمرو شناخت عرفاني بر خلاف محدوديت شناخت عقلي 151

4. اهداف والا و نتايج ارزشمند معرفت عرفاني 152

حقيقت، تجلّي و انسان کامل 154

اصول تجلّي 163

1- نياز تجلّي به وجه فاعلي و وجه قابلي 163

2- حقيقت، تجلّي و جمال 166

3- حقيقت، تجلّي و نزول 173

4- مرتبه الوهيت (واحديت) و شروع تجلّي 180

5- تشکيک در مظاهر حقيقت 183

6- ارتباط ميان دين و تجلّي حقيقت 184

7- ارتباط ميان شکر، دعا و تجلّي حقيقت 189

فصل پنجم: نتيجهگيري 191

پي نوشت‌ها: 197

منابع 205

 چکیده

 موضوع: مقايسة نظریات ابن­سينا و ابن­عربي دربارة حقیقت

در این رساله سعی شده تا سیر تحوّلی و تطوّری معنای حقیقت از ابن‌سینا تا ابن‌عربی بررسی شود و معلوم شود آنها در این موضوع چه اختلافات و چه اشتراکاتی دارند.

از آنجا که هدف اصلی تصوّف اسلامی کسب معرفت نسبت به ذات حقّ و وصول به آن است؛ ابن‌عربی با استدلالی کردن عرفان، آن را به مرحلة جدیدی به نام عرفان نظری وارد کرد. از سوی دیگر در اندیشه و فلسفه اسلامی استدلالی‌ترین حکماء مسلمان (ابن‌سینا) رویکردی اشراقی و عارفانه نیز دیده شود. از این رو در تاریخ فلسفه اسلامی گفتگویی قابل فهم و عالمانه میان فیلسوف و عارف به وجود آمده است. این گفتگو تنها در بستر حکمت اسلامی به عنوان زمینه‌ای مشترک، میسّر شده است.

از جمله وجوه ارتباطی این دو حکیم این نکته است که ابن‌سينای پیروِ برهانِ عقلي، برای حقّ معانی وجودی قائل است[1] و عارفی چون ابن‌عربی نیز موضوع علم عرفان نظری را «وجود به معنای حقّ تعالی» قرار داده است. او در قوس صعود، اعتقاد را به عنوان وجهی از تجلّی حقّ در مظهر عالم روح انسان و عقل مطرح می‌نماید. از این‌رو تمامی اعتقادات تجلّی حقّ محسوب می‌شوند و ریشه در حقیقت مطلق دارند. وجوه وجودی و معرفتی حقّ به نوعی مایه برون رفت از مشکل ارتباط وجودی میان دانش و متعلّق آن دانست.

همچنین ابن‌سینا در کنار اعتقاد راسخ به علم حصولی (مبتنی بر صورت ذهنی) به علم حضوری قائل است. این درحالی است که اعتقاد به علم حضوری بدون اعتقاد به دریافت شهودی (بدون صورت ذهنی) ممکن نخواهد بود. ابن‌عربی نیز در مقام یک عارف راه اصلی معرفت را کشف و شهود می‌داند. در این رساله کشف و شهود عرفانی مساوق با علم حضوری در نظر گرفته نشده؛ بلکه تنها بی‌واسطگی موجود در هر دوی آنها به عنوان وجه مشابهت مد نظر بوده است.

در ضمن ابن‌سینا در برخی آثار فلسفی خود هم‌چون سلامان و ابسال، رساله الطیر، بخش‌های پایانی الإشارات و التنبیهات و ... در رسیدن به وجه علمی حقّ علاوه بر علم حصولی، کشف عرفانی را پذیرفته، برای آن توجیه عقلانی ارائه داده و لذا می‌توان گفت به علم شهودی قائل شده است. در ضمن هرچند برخی عارفان طریق معرفت حصولی را بطور کامل ردّ کرده‌اند؛ ولی ابن‌عربی عقل نظری را در جای خود پذیرفته است. او در این باب طریق علم حصولی را ناکافی و غیر مطلق می‌داند. او مُبدِع عرفان نظری است و در برخی مواضع، همچون فص آدمی از کتاب فصوص، از نتایج براهین بوعلی (امکان و وجوب) نیز استفاده کرده است.

نکته دیگر آنکه از منظر عرفائی چون ابن‌عربی تنها علم شهودی شایسته است علم نامیده شود. در علم شهودی هیچ‌گاه دوگانگی میان عالم و معلوم وجود ندارد تا به دنبال ارتباط میان آنها باشیم. ابن‌سینا نیز در کتب و رسائل مختلفی در مورد کشف عارفان و علم حضوری سخن‌رانده است. پس می‌توان این سخن او را نیز به نوعی یکی از راه‌های دیگر برون رفت از فاصله موجود در دوگانگی میان معلوم بالذات و معلوم بالعرض (صورت ذهنی و متعلّق شناسایی) دانست.

نکته پایانی آنکه در فلسفة ابن‌سینا میان حقّ و عدالت ارتباط وجود دارد و در اندیشه محیی‌الدین موضوع تجلّیّات حقّ در افق انسان کامل (ولی عادل الهی) مورد اهتمام جدّی است.

واژگان کلیدی: حقّ، حقیقت، صدق، مطابقت، تجلّی، علم حصولی و علم حضوری، عقل نظری و عقل عملی

مقدمه :

 مفهوم تزاحم و تعارض از لوازم معنايي تکامل و کمال در زندگي مادي است. همين تعارضات و تزاحمات است که موجب ارتقاء و يا سقوط در بين موجودات بطور اعم و انسان‌ها بطور اخص مي‌شود. در بستر همين تعارضات در عالم انساني است که يک طرف مدعي «حق»ّ مي‌شود و طرف ديگر را به پايمال کردن حقوق خود متّهم مي‌سازد. اين دعاوي ممکن است دربارة روابط افراد با يکديگر باشد، يا افراد با حکومت و يا حکومت‌ها با يکديگر.

از اين رو «حقّ» مفهومي است که هر انساني به نوعي با آن آشناست و اغلب دربارة آن سخن مي‌گويد و استدلال مي‌آورد. مرتباً انسان‌ها مدّعي آن مي‌شوند و يا حقّي را منکر مي‌شوند. آنها براي حق خود مي‌جنگند و کشته مي‌شوند و يا مي‌کوشند که حقوق ديگران را از بين ببرند. در اديان و علي الخصوص اسلام نيز به حقّ هم در معناي «حق بودن» و هم در معناي «حق داشتن» توجه شده است. هرچند معناي اول در هستي شناسي و دومي در زندگي فردي و اجتماعي انسان‌ها ريشه دارد؛ اما معناي دوم نيز به معناي اول باز مي‌گردد و بدون آن ريشة خود را از دست مي‌دهد. اساس همة موجودات حق است و هر موجود و به تبع آن هر انساني حقوقي دارد و اديان بر حق خواهي و مبارزه با ظلم و ستم تأکيد ورزيده‌اند. در انديشة اسلامي مسئله حق گستردگي خاصي دارد که از يک سو در قلمروهاي گوناگون سياسي، اخلاقي، حقوقي و اقتصادي و از سوي ديگر در قلمروهاي زندگي فردي، خانوادگي، ملّي و بين المللي مطرح است. بطور اجمالي با مراجعه به منابع ديني و کتاب‌هاي فلسفي، کلامي، تفسيري و فقهي انديشمندان مسلمان، به سادگي مي‌توان گستردگي بسيارِ مسئلة حقّ را به اثباترساند. با توجه به اين مطلب، در انديشه اسلامي مسئلة حق دو ويژگي بنيادين و مهم بدين قرار دارد: 1. رابطة حق با باورهاي ديني (وجه وجودي حقّ) 2. رابطة حق با اخلاق و قانون.

از آنجا که موضوعات ديني و قرآني تأثير بسزايي در نوع انديشة فلاسفه و انديشمندان مسلمان دارند؛ مسئلة حق در ميان اينان وجوه مشترک زيادي دارد. ما به عنوان وارثان فرهنگي کهن و باستاني با تمامي وجوه و گستردگي‌اش، مي‌توانيم در حدّ وسع خود اين سرمايه را شناخته و با به کارگيري مزيت‌هاي خاص آن آينده‌اي پربارتر را براي خود رقم بزنيم. از جمله وجوه مهمّ و قابل اعتناي اين فرهنگ، حکمت اسلامي است که با وجود تمامي تلاشي که در بررسي ابعاد آن صورت گرفته امّا هنوز در اين حوزه جاي کار بسياري باقي مانده است. از جمله حيطه‌هايي که مي‌توان گفت در آن کار چنداني صورت نگرفته، نگرش به حکمت ذوقي و عرفان به عنوان علم است. در بستر اين حکمت است که مشخّصه اصلي عرفان اسلامي، علم و معرفت مي‌شود. در عرفان اسلامي بهترين راه سلوک راه شناخت حقيقت است و از اين روست که تصوّف در عالم اسلامي به عرفان نيز شناخته مي‌شود. در اين سنّت سالک با شناخت و معرفت حقيقي است که به مرتبه عارفِ واصل نائل مي‌آيد.[2]هر چند اين موضوع در تمامي حکمت‌هاي باستاني از يونان، هند، ايران و ... وجود داشته و وجه مشترک همه آنهاست امّا در حکمت اسلامي به دليل تأکيد خاص اسلام بر دانش­آموزي و فضيلت علم و عالم، شناخت و معرفت وجه مميزۀ عرفان اسلامي شده است.

حقيقت از جمله مبنايي‌ترين موضوعات انديشه‌ي بشري همواره هم مورد اهتمام و مطمح نظر فيلسوفان بوده و هم به عنوان هدف غايي، همّت سالكان و عارفان را به خود جلب كرده است. ويژگي خاصّ فرهنگ اسلامي موجب شده است که استدلالي­ترين فيلسوفان مسلمان، به‌نحوي نگاهي اشراقي و عارفانه داشته باشند و لذا بتوان در اين فرهنگ گفتگويي قابل فهم و عالمانه ميان فيلسوف و عارف ترتيب داد و در اين وادي با تمامي اختلافات و تفاوت‌هاي انديشه‌اي، قائل به حکمتي فراگير و مشترک شد.

از سويي مي­بينيم فردي چون ابن سينا به عنوان فيلسوفي استدلالي كه در اغلب آثار خود پيروي از برهان عقلي را تنها راه وصول به علم حقيقي بر‌مي‌شمرد و غايت قصوايش تعقّل معاني و علم به مجرّبات است؛ و سعادت را در علم و ادراک آنها مي‌داند و مي‌خواهد از طريق فلسفه به عالم عقلي و به عبارت دقيق‌تر عقل فعّال اتّصال يابد[3]؛ معاني مختلف «حقّ» را (از جمله معاني وجودي آن را) در ابتداي مهمّ‌ترين اثر فلسفي خود، يعني شفاء، آورده است[4]. از سوي ديگر ابن‌عربي نيز به عنوان صوفي و عارفي سالک[5] و سرآمد نظريه پردازان در عرفان نظري كه آثار او در اين زمينه نقطه عطفي در اين علم محسوب مي‌شود، «حقّ» و تجليّاتش را اصلي‌ترين دغدغه تحقيقاتي خود قرار داده است. لذا براي فهم تطوّر معناي حق در فرهنگ و حکمت اسلامي در اين رساله نظريات اين دو قلّه رفيع حكمت اسلامي در زمينه «حقّ» را مورد مقايسه قرار مي‌دهيم تا شايد از رهگذر اين بررسي در اين دنياي دگرگون شده، حقّ تعالي راهي براي بهتر شدن پيش رويمان قرار دهد.[6]‌‌‌‌

فصل اول: کليات

موضوع تحقيق:

مقايسة نظريات ابن­سينا و ابن­عربي دربارة حقيقت

پرسش تحقيق:

سير تحوّلي و تطوّري معناي حقيقت از ابن‌سينا تا ابن‌عربي چگونه بوده است و آنها در اين موضوع چه اختلافات و چه اشتراکاتي دارند؟

با استفاده از موضوع رساله در پي آنيم که تطوّر معنايي مفهوم "حقّ" را بدست آوريم و رابطة ميان ابن‌سينا و ابن‌عربي را در اين موضوع استخراج نماييم. در ذيل اين بررسي تا حدّي مي‌توان رابطة ميان فلسفه و عرفان نظري را در حکمت اسلامي به دست آورد.

هدف تحقيق:

از جمله بنيادي‌ترين مسائل در تمامي طول تاريخ انديشة انساني و از جمله حکمت اسلامي مسأله «حقيقت» است. اغلب حکماء اسلامي از جمله ابن­سينادر فلسفه خود اين موضوع را به عنوان يکي از ابتدايي‌ترين مطالب در خور، در فلسفه و حکمت خود مورد بررسي قرار داده‌اند. بطور نمونه شيخ­الرئيس در إلهيات کتاب شفاء در فصل هشتم، مقاله اوّل[7] بحث حقّ و معاني سه گانه آن را مطرح کرده است. قيصري نيز در مقدمه شرح خود بر «فصوص الحکمِ» ابن‌عربي موضوع عرفان را وجود و وجود را مساوق با حقّ قرار مي‌دهد و چنين مي‌گويد: «الفَصلُ الأوّل: فِي الوُجُودِ وَ أنّهُ الحَقّ»[8] در قرآن و روايات اسلامي نيز وجوه مختلف حقيقت به صورت‌هاي مختلفي مورد توجه قرار گرفته است. به همين جهت در اين پژوهش به معاني مختلف حقيقت در مکاتب مختلف حکمت اسلامي و همچنين معاني آن در فرهنگ قرآن و روايات نيز توجّه مي‌شود.

از آنجا که تمامي تلاش عارف وصول به حقيقت است و ابن‌عربي به عنوان سرآمد نظريه پردازان عرفان مراتب مختلف ظهور حقيقت را بيان کرده، در اين تحقيق پس از طرح نظرية صدق و مطابقت در حکمت بحثي، نظر برخي حکماء ذوقي از جمله محيي الدين بن‌عربي در خصوص ظهور حقيقت در عالم و نزد انسان کامل بررسي خواهد شد.

اهميت تحقيق:

بي‌توجّهي به حقيقت به عنوان بنيادي‌ترين اصل حکمت موجب مي‌شود پژوهش‌هاي فلسفي به سرانجام نرسد و در نتيجه سازه‌هاي بنا شده بر آن‌ها، بي‌بنياد و منحط بماند. در حکمت الهي ميان انسان و عالم جدايي وجود نداشته است و در نتيجه بحث حقيقت در واقع آگاه شدن عارف از خويشتن خويش است. تاريخ فلسفه نشان مي‌دهد کم توجّهي نسبت به حقيقت که به معناي داشتن رويکرد صرف به علم حصولي است، موجب شده نه‌تنها بحث حقيقت موضوعي فرعي محسوب شود، بلکه حقيقت (Truth) در نزد بسياري از نسبي گرايان يا پراگماتيست‌هاي معاصر به کناري نهاده شده و به عنوان موضوعي موهوم و منحرف کننده مطرح شود.[9] ريشة تمامي اين اختلافات و سردرگمي­هاي فلسفي جدا كردن ذهن و عين از لحاظ وجودي است. اگر تنها علم را به صورت بازنمودي (حصولي) منحصر كنيم هيچ‌گونه توجيهِ وجودشناختي براي مطابقت ميان ذهن و عين پيدا نخواهيم كرد. اگر نوع وجودي ذهن و عين را جدا فرض كنيم اين شكاف هيچ‌گاه پركردني نخواهد بود. در حالي که در حکمت اسلامي يك وجود است كه در دو ساحت قرار مي‌گيرد و تنها در ساحت وجود انساني است كه قابليّت کاملي براي ظهور هستي به وجود مي­آيد. يعني هستي در افق انسان کاملاً رخ عيان كرده و بي‌پرده مي‌شود.

پس اگر تنها بر روي علم حصولي مطرح در حکمت بحثي تمركز كرده و به شكل معرفت‌شناسانه به مسأله حقيقت بپردازيم، ناچار خواهيم بود مسأله وجود رابطة ميان متعلّق شناسايي (که در امور جسماني يک شيء فيزيکي است) و محتواي ذهني و ايده‌آل (صورت ذهنيه) را به هر شکل ممکن حلّ کنيم. از اينجاست که نظريات بسيار متنوّع معرفت‌شناسانه در خصوص صدق رخ مي‌نماياند، که از قضا در آنها هيچ‌گاه به جنبه اصلي حقيقت يعني وجه وجودي آن توجّهي نمي‌شود. به بيان ديگر نسبت ميان ذهن و عين، جاي خود را به اتّصال ميان محتواي حكم و شيء واقعي كه در موردش حكم مي‌شود، مي‌دهد.[10]

فرضيه:

فرضيه اصلي اين تحقيق آنست که در حکمت اسلامي ظرفيت لازم براي تبيين بنيان‌هاي معرفتي وجود دارد. به نظر مي‌رسد بر خلاف مکاتب جديد فلسفي که به دلايل مختلف در تبيين ارتباط ميان معرفت­شناسي و وجود­شناسي مشکل دارند؛[11] در حکمت اسلامي، علي رغم تفاوت­هاي بسيار ميان مکاتب مختلف آن، به دليل ريشه داشتن تمامي اين نحله­هاي فکري در نوعي الهيات مبتني بر وحي توحيدي ظرفيتي ايجاد شده که به وسيله آن مي­توان جواب­هاي قابل اعتنايي براي بسياري از مشکلات معرفتي کنوني پيدا کرد. به بيان ديگر هرچند در تفکّر فلسفي و حکمي دنياي اسلام نحله‌هاي فکري مختلفي شکل گرفته است؛[12] امّا حکمت اسلامي حقيقتي زنده و پويا در طول تاريخ انديشة اسلامي حضور داشته است.

براي آن‌که ظرفيتِ موجودِ در کليتِ حکمتِ اسلامي بهتر نشان داده شود، در اين پژوهش دو طرفِ طيفِ فکري تمدّن اسلامي براي مقايسه انتخاب شده است. بي­ترديد ابن­سينا را مي‌توان نماينده رويکرد اوّل (عقلي و برهاني) دانست و ابن­عربي را نيز مي­توان نماينده گروه دوّم (قلبي و شهودي) در نظر گرفت. شکي نيست که ميان فيلسوفي چون ابن‌سينا و عارفي همچون ابن‌عربي از لحاظ روش و نظر تفاوتي فاحش وجود دارد. ابن‌سينا فيلسوفي است که در دنياي فکري تمدّن اسلامي، رئيس مشائيان اسلام، عنوان گرفته است.[13] از اين منظر روش او عقلي و پيروي از استدلال برهاني است. از سوي ديگر عارفِ انديشمندي قرار گرفته است که علم شهودي را وراي طور عقل مي‌داند[14] و نزد صوفيان به «شيخ اکبر» معروف شده است.[15] همين موضوع در کافي است که روش، نظرات و يافته‌هاي او را متفاوت از بوعلي بدانيم. در اختلاف روش، مبنا و يافته‌هاي اين دو انديشمند هيچ شکي نيست؛ از اين رو در اين رساله کم‌تر به اختلافات ميان آنها التفاتي نموده‌ايم و بيشتر قصد داريم نقاط مشترک ميان آن‌دو را در باب «حقّ» استخراج نماييم. زيرا در پي آنيم تا اثبات نماييم که با بررسي موضع اين دو انديشمند مسلمان در باب حقيقت و مقايسه نظرات آنان، مي­توان پاسخي مناسب براي نظرية مطرح شده پيدا نمود.

روش تحقيق:

در اين پژوهش از روش اسنادي و کتابخانه‌اي استفاده خواهد شد. پژوهش حاضر به صورت فيش برداري و مراجعه به منابع انجام گرفته است. ضمن آن که از مشاوره با اساتيد و دوستاني که دغدغه اين گونه مباحث را دارند، فروگذار نشده است. در مرحلة بعد، پس از جمع آوري اطلاعات و داده‌ها به تحليل آن‌ها پرداخته شده است. از آن جا که نگارنده اين رساله، دانشجوي فلسفه است، سعي وي بر آن بوده تا فضاي فلسفي را بر آن حاکم گرداند، اما به ناچار، به قلمروهاي ديگري همچون کلام، فقه و حقوق نيز وارد شده است. از اين رو، شايد بتوان گفت که تحقيقي ميان رشته‌اي است.

در ابتدا سعي مي‌شود وضعيت موجود بحث "حقيقت" در فلسفه اسلامي بررسي اجمالي شود و پس از آن موضع اين دو انديشمند در باب حقيقت و به تبع آن در موضوع "علم" بررسي خواهد شد تا مقايسة مورد نظر به‌دست آيد؛ تا با تأکيد بر مشخّصه‌هاي حقيقت در نزد اين دو حکيمِ مسلمان و استخراجِ ويژگي­هاي اصلي اين باب حِکمي، بتوان به ارتباطي گفتماني ميان حکماء مسلمان دست يافت.

سه نكته مهمّ :

1- نکته نخست: در بخش آخر اين رساله (صفحه 217 به بعد) منابع به ترتيب حروف الفبا و بطور کامل مرقوم شده‌اند. از اين رو براي ذکر منبع در پاورقي‌ها تنها به نام نويسنده، نام کتاب، شماره مجلّد و صفحه اشاره شده است. پس از خواننده محترم تقاضا مي‌شود جهت اطلاع از ناشر، محل نشر و همچنين ديگر اطلاعات مربوط به نسخه مورد استفاده به بخش منابع مراجعه نمايد.

2- نکته دوم: درست است موضوع اصلي اين رساله مقايسة نظريات ابن­سينا و ابن­عربي است و براي فهم مطالب يك فيلسوف لازم است بي‌واسطه به خود آثار آن انديشمند مراجعه شود، امّا براي عمق بخشي به فهم و گسترده‌تر كردن وجوه مطالب، استفاده از نظرات شارحان و مفسّران آن فيلسوف، نه‌تنها اشتباه و دور از صواب نيست، بلكه مي‌تواند در بسياري از موارد باز كننده گره‌هاي ايجاد شده در راه تحليل موضوعات نيز باشد.

در تاريخ فلسفه اسلامي حكماء و عارفان به نامي هچون صدرالدين محمدبن اسحاق قونوي (متوفاي 673 ق)، سعيدالدين محمد فَرغاني (متوفاي 695 ق)، عزيزالدين نَسَفي (متوفاي قرن هفتم ق)، نورالدين عبدالرحمان جامي (812ـ898 ق)، داود قيصري (متوفاي 751 ق) و ... به عنوان شارحان عرفان ابن‌عربي مطرح هستند. در اين نوشتار سعي شده در مواقع مناسب و به قدر كفايت علاوه بر نوشته‌ها و آثار ابن‌عربي از نظرات شارحان او نيز استفاده شود. ما در اين رساله به ملّاصدرا (علاوه بر آنكه خود از سرآمدان فلسفه اسلامي است) به عنوان مفسّر و شارح ابن‌عربي نگريسته و از اين منظر در توضيح نظرات ابن‌عربي به آثار او رجوع نموده‌ايم. جناب اقاي دكتر محسن جهانگيري در خصوص نظر به صدرالمتألّهين به عنوان شارح محيي‌الدين مي‌گويد: «بخش اعظم حكمت متعالية صدرا ارتباطي تامّ و تمام و پيوندي تنگاتنگ و ناگسستني با عرفان ابن‌عربي دارد و صدرا در واقع شارح ابن‌عربي است»[16] تنها با اين تفاوت كه برخي شارحان به متن اصلي اعتقاد چنداني ندارند و سعي دارند در بسياري مواضع به نقد و بررسي ماتن بپردازند؛ ولي صدرا به عنوان فردي كه به تمامه به متن اصلي اعتقاد دارد و آن را به جان پذيرفته آثار ابن‌عربي را مورد استفاده و شرح قرار داده است. در واقع يک ناقد داريم كه فقط به جرح و نقد مي‌پردازد و يا شارحي داريم که در نقش يک شارح حرفه‌اي وظيفه‌اش را منحصراً در تشريح و توضيح كلمات و عبارات ماتن خلاصه مي‌كند. در اين خصوص ملّاصدرا نيز مانند شارحي است كه در بنيادي‌ترين و ابداعي‌ترين موضوعات حكمي و عرفاني خود با تجليل و تعظيم تمام از كلام ماتن استمداد مي‌جويد و بدان استشهاد مي‌كند.[17]

3- نکته سوم: طرح يک گفتگو ميان دو انديشمند ممکن نيست مگر اينکه بستري مشترک ميان آنها وجود داشته باشد. از آنجا که ابن سينا فيلسوفي مشائي است و ابن عربي عارفي اهل شهود، بدون داشتن زمينه‌اي مشترک چگونه مي‌توان ميان آنها در يک بحث بنيادي همچون «حقّ» داوري نمود؟

لازم است پاسخ به اين پرسش اساسي در همين مقدمه رساله داده شود تا در ادامه مشکلي به وجود نيايد. استاد ارجمند جناب دکتر محسن جهانگيري درخصوص معناي مشترک ميان عرفاء و فلاسفه اصطلاح فلسفه را داراي دو بار معنايي مي‌داند. ايشان در اين‌باره چنين مي‌گويد: «اينکه ابن عربي را تا چه اندازه فيلسوف بناميم، بستگي به تعريف ما از فلسفه دارد. اگر واژه فلسفه را به همان معناي اصطلاحي‌اش براي اشاره به مکتب فکري خاصي در عالَم اسلام به کار گيريم، در اين صورت ممکن نيست ابن‌عربي را به معني درست کلمه فيلسوف بناميم. اما اگر فلسفه را به معناي بسيار گسترده‌تر "سنّت حِکمي" در نظر بگيريم، که هم در منابع اسلامي و هم در مواريث متعدّد پيش از اسلام ريشه دارد، در اين صورت ابن‌عربي مسلّماً شايسته نام فيلسوف يا چنان‌که خود ترجيح مي‌دهد، حکيم است. او خود با سخن گفتن از کساني که حقيقتاً (بالحقيقه) شايسته نام حکيم هستند و آنهايي که [تنها] اين لقب را اختيار کرده‌اند، ميان اين دو معني از اصطلاح فلسفه فرق مي‌گذارد.»[18]

[1] . معاني سه‌گانة «حقّ»: 1. وجود دائم (وجود خداوند باری تعالی) 2. مطلقِ وجودِ بالفعل 3. مطابقت

[2]. شهرام پازوکي، خردنامه صدرا، شمارۀ بيستم، تابستان 79 ، ص 38

[3] . محسن جهانگيري؛ مجموعه مقالات؛ ج 2 (عرفان و فلسفه اسلامي)؛ ص 200

البته به موضوع هم بايد اشاره کرد که درست است ابن‌سينا فيلسوفي تابع استدلال عقلي محسوب مي‌شود ولي در برخي از آثار خود هم‌چون نمط‌هاي پاياني الاشارات و التنبيهات و يا برخي داستان‌هاي رمزي خود راه دل و كشف باطني را نيز مورد تأكيد قرار مي‌دهد. اين موضوع به تفصيل در بخش‌هاي پاياني فصل مربوط به ابن‌سينا مورد بررسي قرار گرفته است.

[4] .شايان ذکر است هرچند ارسطو به معاني مختلف "حق" اشاره‌اي نکرده است اما در کتاب «مابعد الطبيعه» براي وجود چهار معنا ذکر کرده که متناظر با مبحث حقيقت در فلاسفه مسلمان محسوب مي‌شود: 1. وجود به معناي جوهر (مقولات) 2. وجود به معناي بالعرض 3. وجود به معناي حقيقي (يا راست) و ناموجود به معناي دروغين يا دروغ 4. وجود به معناي بالقوه و بالفعل (مابعد الطبيعه؛ ص 89 و 197) توضيحات تکميلي درخصوص نظر ارسطو و ارتباط آن با رأي فارابي و ابن‌سينا در ابتداي فصل سوم همين رساله خواهد آمد.

[5] . همو؛ محيي الدين ابن عربي چهره برجسته عرفان اسلامي؛ ص 21 و 106 و 216

[6]. قرآن؛ سوره عنکبوت؛ آيه 69 «و الذين جاهدوا فينا لَنَهديَنّهم سُبُلنا»

[7]. ابن‌سينا؛ الالهيات من کتاب الشفاء؛ الفصل الثامن من المقاله الاولي؛ ص62

[8]. قيصري، شرح فصوص الحکم؛ ج 1؛ ص 21

[9]. ريچارد رورتي، اولويت دموكراسي بر فلسفه، ترجمه خشايار ديهيمي، چاپ 1382، طرح نو، ص 51 / همو، مقدمه كتاب «رورتي و منتقداتش». نقل از مجله كتاب ماه فلسفه و ادبيات؛ ش 64؛ ترجمة مرتضي كارآموز؛ ص 72 / عبدالحسين آذرنگ؛ ريچارد رورتي فيلسوف فلسفه گريز، همبستگي؛ شماره 302

[10]. Heidegger, M; Being and Time ; tr.John Macqarrie & Edward Robinson ; 1962 ; oxford, p 259.

[11] . همان

[12] . از يک سو با متفکّراني استدلالي و برهاني مواجهيم که بهترين راه رسيدن به حقيقت را حکم يقيني برهاني مي­دانند و در سوي ديگر عارفاني شيدا که راه وصول به حقيقت را تنها در مکاشفه سالک آن هم تنها از طريق تزکيه باطن و سلوک معنوي ممکن مي‌دانند.

[13] . جهانگيري ، محسن؛ محيي الدين ابن عربي چهره برجسته عرفان اسلامي؛ ص 273

[14] . همان؛ ص 232 و 233

[15] . همو؛ ممجموعه مقالات، جلد 2؛ (مقاله) ابن عربي؛ ص205 و 206

[16]. محسن جهانگيري؛ مجموعه مقالات؛ ج 2 ؛ عرفان و فلسفه اسلامي؛ ص 283

[17]. همان

[18] . همان ؛ ابن عربي؛ ص 206 و 207


خرید و دانلود مقايسة نظريات ابن سينا و ابن عربي دربارة حقيقت...

مکان‏يابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدها در شبکه توزيع با در نظر گرفتن امکان عملکرد جزيره‏اي و مدل بار.... چکیده

اهميت مسأله انرژي، نياز به استفاده از منابع انرژي نو را به عنوان توليدکننده انرژي الکتريکي افزايش داده­ است. امروزه يکي از گزينه­هاي مناسب جهت تأمين انرژي الکتريکي، منابع توليد پراکنده مي­باشند. استفاده از توليد پراکنده، تأثيرات مثبت زيادي از قبيل افزايش ظرفيت آزاد خطوط، کاهش تلفات توان، بهبود پروفيل ولتاژ و بهبود شاخص‏هاي قابليت اطمينان دارد. علاوه بر اين، کاربرد کليدهاي جداکننده در شبکه توزيع­ مي­تواند نقش مؤثري در بهبود قابليت اطمينان سيستم ايفا نمايد. همچنين بکار بردن همزمان کليدها و منابع توليد پراکنده، مي­تواند سبب افزايش قابليت اطمينان سيستم از طريق تشکيل جزاير عمدي شود. به منظور بهره‏برداري بهينه از اين تجهيزات و افزايش مزاياي حاصل از آنها، بايد براي آنها مکان و ظرفيت بهينه تعيين شود. تحقيقات گسترده­اي در زمينه جايابي منابع توليد پراکنده و کليدها صورت گرفته است. در اکثر اين تحقيقات مکان يکي از اين تجهيزات ثابت در نظر گرفته شده و جايابي بهينه براي تجهيز ديگر صورت مي­گيرد. در همين راستا در اين پايان­نامه، جايابي همزمان کليدها و منابع توليد پراکنده در شبکه توزيع انجام مي­گيرد. براي اين مسأله، تابع هدفي مبتني بر هزينه معرفي شده و اهداف مذکور، شامل کاهش تلفات و بهبود قابليت اطمينان، به صورت هزينه در آن لحاظ گرديده است. با فرض دوره مطالعه چند ساله، از ضرايب اقتصادي براي تبديل هزينه‏ها به ارزش کنوني در زمان شروع سرمايه‏گذاري استفاده شده است. در طرح پيشنهادي، متغير با زمان بودن بارهاي شبکه با استفاده از منحني تداومي بار ساليانه و مدل بار چند سطحي لحاظ گرديده است. اين مدل بار در انتخاب جزاير و تعيين مکان بهينه نصب کليدها تأثير زيادي دارد. جنبه ديگر متغير بودن بار، مربوط به وابستگي آن به ولتاژ است. در نظر گرفتن مدل بار وابسته به ولتاژ، در محاسبه ولتاژ شين‏ها و تلفات تأثيرگذار است. علاوه بر اين، متفاوت بودن هزينه خاموشي براي بارهاي مختلف شبکه، سبب ايجاد نوعي اولويت‏بندي در تأمين بارها مي‏گردد. در نهايت الگوريتم ژنتيک براي حل مسأله جايابي بکار رفته است. دليل استفاده از اين الگوريتم قابليت‏ آن در جستجوي موازي از چندين نقطه از فضاي جستجو و فرار از گرفتار شدن در بهينه‏هاي محلي از طريق بکارگيري عملگرهاي متنوع مي‏باشد. براي کمک به همگرايي الگوريتم ژنتيک و رسيدن به جواب بهينه سراسري، عملگرهاي تکميلي متناسب با نوع مسأله تعريف و پيشنهاد شده است. با طرح موارد مطالعاتي مختلف و انجام شبيه‏سازي، کارايي و کاربردي بودن روش پيشنهادي بررسي و مورد تأييد قرار گرفته است.

 كليدواژه: منابع توليد پراکنده، کليد، جايابي، مدل بار، الگوريتم‏ ژنتيک.

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست جدول‌ها‌د

فهرست شكل‌‌ها‌و

فصل 1-مقدمه.....2

1-1-پيشگفتار2

1-2-ساختار پايان‏نامه5

فصل 2-مروري بر مسأله مکان­يابي منابع توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده در شبکه توزيع.......8

2-1-مقدمه........8

2-2-اهداف جايابي منابع توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده9

2-2-1-تلفات توان.......9

2-2-1-1-تأثير توليد پراکنده بر تلفات توان9

2-2-1-2-نحوه ارزيابي شاخص تلفات توان9

2-2-2-قابليت اطمينان10

2-2-2-1-تأثير توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده بر قابليت اطمينان10

2-2-2-2-نحوه ارزيابي شاخص قابليت اطمينان11

2-2-3-پروفيل ولتاژ شبکه15

2-2-3-1-تأثير توليد پراکنده بر روي ولتاژ و تنظيم ولتاژ شبکه15

2-2-3-2-نحوه ارزيابي شاخص پروفيل ولتاژ16

2-2-4-پايداري ولتاژ شبکه17

2-2-4-1-تأثير توليد پراکنده بر روي پايداري ولتاژ17

2-2-4-2-نحوه ارزيابي شاخص پايداري ولتاژ17

2-2-5-جريان اتصال کوتاه18

2-2-5-1-تأثير توليد پراکنده بر روي جريان اتصال کوتاه18

2-2-5-2-نحوه ارزيابي شاخص جريان اتصال کوتاه18

2-3-قيود19

2-3-1-قيود پخش بار19

2-3-2-قيد ولتاژ شبکه20

2-3-3-قيد ظرفيت خطوط20

2-3-4-قيد ظرفيت توليد توان توليد پراکنده21

2-3-5-قيد ضريب نفوذ توليد پراکنده21

2-4-روش‏هاي مکان‏يابي توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده22

2-4-1-روش‏هاي تحليلي22

2-4-2-روش‏هاي عددي23

2-4-3-روش‏هاي محاسباتي تکاملي25

2-4-3-1-الگوريتم جمعيت مورچگان25

2-5-بررسي چند نمونه تابع هدف براي مسأله مکان‏يابي توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده27

2-6-جمع‏بندي و نتيجه‏گيري35

فصل 3-روش پيشنهادي براي جايابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده37

3-1-مقدمه.........37

3-2-مدل‏سازي مسأله38

3-2-1-مدل بار............38

3-2-1-1-مدل بار متغير با زمان38

3-2-1-2-مدل بار وابسته به ولتاژ39

3-2-2-مدل توليد پراکنده40

3-2-3-تابع هدف.........40

3-2-4-قيود45

3-3-روش پيشنهادي بهينه‏سازي46

3-3-1-کدگذاري مسأله (تعريف کروموزوم)47

3-3-2-تابع برازندگي47

3-3-3-انتخاب49

3-3-4-عملگر تقاطع49

3-3-5-عملگر جهش51

3-3-6-توليد جمعيت تصادفي53

3-3-7-شرط خاتمه54

3-4-روندنماي حل مسأله54

3-5-جمع‏بندي و نتيجه‏گيري56

فصل 4-پياده‏سازي الگوريتم پيشنهادي و مطالعات موردي58

4-1-مقدمه.........58

4-2-اعتبارسنجي ارزيابي قابليت اطمينان59

4-3-مشخصات شبکه 33 شينه تحت مطالعه61

4-4-تعيين مکان‏هاي کانديد براي نصب منابع توليد پراکنده و کليدها61

4-5-داده­ها و مقادير پارامترهاي مورد استفاده در الگوريتم پيشنهادي64

4-6-نتايج شبيه‏سازي براي موارد مطالعاتي67

4-6-1-مورد مطالعاتي اول69

4-6-2-مورد مطالعاتي دوم71

4-6-1-مورد مطالعاتي سوم74

4-6-1-مورد مطالعاتي چهارم76

4-6-2-مورد مطالعاتي پنجم78

4-6-3-مورد مطالعاتي ششم81

4-6-4-مورد مطالعاتي هفتم82

4-6-1-مورد مطالعاتي هشتم85

4-6-1-مورد مطالعاتي نهم87

4-6-2-مورد مطالعاتي دهم88

4-7-مقايسه و تحليل کلي نتايج91

4-8-جمع‏بندي و نتيجه‏گيري97

فصل 5-جمع‏بندي، نتيجه‏گيري و پيشنهادها100

5-1-جمع‏بندي و نتيجه‏گيري100

5-2-پيشنهادها102

فهرست مراجع106

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول ‏2‑1: بررسي اجمالي تعدادي از مقالات علمي در مورد جايابي DG و کليدهاي جداکننده.31

جدول ‏4‑1:اطلاعات بار شبکه 6 شينه [30].59

جدول ‏4‑2: نرخ عيب خطوط شبکه 6 شينه [30].60

جدول ‏4‑3: مقايسه نتايج ارزيابي قابليت اطمينان براي سيستم 6 شينه.61

جدول ‏4‑4: مقادير ضرايب بار براي هر پله بار در مدل بار چند سطحي نوع 1.64

جدول ‏4‑5: مقادير ضرايب بار براي هر پله بار در مدل بار چند سطحي نوع 2.64

جدول ‏4‑6: مقادير نماها براي انواع بارها.64

جدول ‏4‑7: هزينه مربوط به انواع DGها [23].65

جدول ‏4‑8: هزينه ENS [19].65

جدول ‏4‑10: مقادير پارامترهاي الگوريتم ژنتيک.66

جدول ‏4‑11: انواع DG از نظر ميزان توان توليدي.67

جدول ‏4‑12: موارد مطالعاتي شبکه آزمايش 33 شينه.69

جدول ‏4‑13: مکان واندازه بهينه DGها و کليدهادر مورد مطالعاتي اول.70

جدول ‏4‑14: مقادير تلفات، ENS و تابع هدف در مورد مطالعاتي اول.70

جدول ‏4‑15: مکان واندازه بهينه DGها و کليدهادر مورد مطالعاتي دوم.72

جدول ‏4‑16: مقادير تلفات، ENS و تابع هدف در مورد مطالعاتي دوم73

جدول ‏4‑17: مکان واندازه بهينه DGها و کليدهادر مورد مطالعاتي سوم.75

جدول ‏4‑18: مقادير تلفات، ENS و تابع هدف در مورد مطالعاتي سوم75

جدول ‏4‑19: مکان واندازه بهينه DGها و کليدهادر مورد مطالعاتي چهارم.77

جدول ‏4‑20: مقادير تلفات، ENS و تابع هدف در مورد مطالعاتي چهارم.77

جدول ‏4‑21: مکان واندازه بهينه DGها و کليدهادر مورد مطالعاتي پنجم.79

جدول ‏4‑22: مقادير تلفات، ENS و تابع هدف در مورد مطالعاتي پنجم.80

جدول ‏4‑23: مکان واندازه بهينه DGها و کليدهادر مورد مطالعاتي ششم.81

جدول ‏4‑24: مقادير تلفات، ENS و تابع هدف در مورد مطالعاتي ششم.82

جدول ‏4‑25: مکان واندازه بهينه DGها و کليدهادر مورد مطالعاتي هفتم.83

جدول ‏4‑26: مقادير تلفات، ENS و تابع هدف در مورد مطالعاتي هفتم.84

جدول ‏4‑27: مکان واندازه بهينه DGها و کليدهادر مورد مطالعاتي هشتم.85

جدول ‏4‑28: مقادير تلفات، ENS و تابع هدف در مورد مطالعاتي هشتم.86

جدول ‏4‑29: مکان واندازه بهينه DGها و کليدهادر مورد مطالعاتي نهم.87

جدول ‏4‑30: مقادير تلفات، ENS و تابع هدف در مورد مطالعاتي نهم.88

جدول ‏4‑31: مکان واندازه بهينه DGها و کليدهادر مورد مطالعاتي دهم.89

جدول ‏4‑32: مقادير تلفات، ENS و تابع هدف در مورد مطالعاتي دهم.90

 فهرست شكل‌‌ها

عنوان صفحه

شکل ‏2‑1: دياگرام تک‏ خطي شبکه توزيع همراه با ايجاد يک جزيره عمدي.11

شکل ‏2‑2: تأثير DG بر تنظيم ولتاژ روي يک فيدر توزيع [25].16

شکل ‏2‑3: سيستم آزمايش با دو گره17

شکل ‏2‑4: افزايش جريان خطا به سبب حضور واحدهاي DG.18

شکل ‏2‑5: شبکه 34 شينه اصلاح شده IEEE [36].26

شکل ‏3‑1: مدل بار چندسطحي با پنج سطح.39

شکل ‏3‑2: ساختار کروموزوم پيشنهادي.47

شکل ‏3‑3: نحوه اجراي عملگر تقاطع چهار نقطه‏اي در رشته اول.50

شکل ‏3‑4: نحوه اجراي عملگر تقاطع روي رشته دوم.50

شکل ‏3‑5: نحوه اعمال عملگر جهش در وضعيت نصب کليد.51

شکل ‏3‑6: نحوه اعمال عملگر جهش در نوع DG.52

شکل ‏3‑7: نحوه اعمال عملگر جهش به مقدار صفر.52

شکل ‏3‑8: نحوه اعمال جهش جابجايي ناحيه‏اي بر روي مکان DGها.52

شکل ‏3‑9: نحوه اعمال جهش جابجايي سراسري بر روي مکان DGها.53

شکل ‏3‑10: نحوه اعمال جهش جابجايي ناحيه‏اي بر روي مکان DGها.53

شکل ‏3‑11: روندنماي حل مسأله.55

شکل ‏4‑1: شبکه آزمايش 6 شينه.59

شکل ‏4‑2: نمودار تک خطي شبکه آزمايش 33 شينه IEEE.61

شکل ‏4‑3: شبکه 33 شينه با 25 مکان کانديد براي نصب کليد.63

شکل ‏4‑4: سيستم مورد مطالعه به همراه شماره مکان‏هاي کانديد نصب کليد.68

شکل ‏4‑5: روند همگرايي الگوريتم ژنتيک- مورد مطالعاتي اول.70

شکل ‏4‑6: پروفيل ولتاژ شبکه به ازاي سطح بار پيک و در سال اول- مورد مطالعاتي اول.71

شکل ‏4‑7: روند همگرايي الگوريتم ژنتيک- مورد مطالعاتي دوم.72

شکل ‏4‑8: پروفيل ولتاژ شبکه به ازاي سطح بار پيک و در سال اول- مورد مطالعاتي دوم.73

شکل ‏4‑9: روند همگرايي الگوريتم ژنتيک- مورد مطالعاتي سوم.74

شکل ‏4‑10: پروفيل ولتاژ شبکه به ازاي سطح بار پيک و در سال اول- مورد مطالعاتي سوم.76

شکل ‏4‑11: روند همگرايي الگوريتم ژنتيک- مورد مطالعاتي چهارم.77

شکل ‏4‑12: پروفيل ولتاژ شبکه به ازاي سطح بار پيک و در سال اول- مورد مطالعاتي چهارم.78

شکل ‏4‑13: روند همگرايي الگوريتم ژنتيک- مورد مطالعاتي پنجم.79

شکل ‏4‑14: پروفيل ولتاژ شبکه به ازاي سطح بار پيک و در سال اول- مورد مطالعاتي پنجم.80

شکل ‏4‑15: روند همگرايي الگوريتم ژنتيک- مورد مطالعاتي ششم.81

شکل ‏4‑16: پروفيل ولتاژ شبکه به ازاي سطح بار پيک و در سال اول- مورد مطالعاتي ششم.82

شکل ‏4‑17: روند همگرايي الگوريتم ژنتيک- مورد مطالعاتي هفتم.83

شکل ‏4‑18: پروفيل ولتاژ شبکه به ازاي سطح بار پيک و در سال اول- مورد مطالعاتي هفتم.84

شکل ‏4‑19: روند همگرايي الگوريتم ژنتيک- مورد مطالعاتي هشتم.85

شکل ‏4‑20: پروفيل ولتاژ شبکه به ازاي سطح بار پيک و در سال اول- مورد مطالعاتي هشتم.86

شکل ‏4‑21: روند همگرايي الگوريتم ژنتيک- مورد مطالعاتي نهم.87

شکل ‏4‑22: پروفيل ولتاژ شبکه به ازاي سطح بار پيک و در سال اول- مورد مطالعاتي نهم.88

شکل ‏4‑23: روند همگرايي الگوريتم ژنتيک- مورد مطالعاتي دهم.89

شکل ‏4‑24: پروفيل ولتاژ شبکه به ازاي سطح بار پيک و در سال اول- مورد مطالعاتي دهم.90

شکل ‏4‑25: مقدار شاخص سرمايه مورد نياز براي کاهش يک درصد تلفات.91

شکل ‏4‑26: مقدار شاخص سرمايه مورد نياز براي کاهش يک درصد ENS.93

شکل ‏4‑27: مقدار شاخص سرمايه مورد نياز براي کاهش مجموع يک درصد تلفات و ENS.96

 فصل اول

 مقدمه

 فصل 1- مقدمه

1-1- پيشگفتار

در گذشته با توجه به دلايل اقتصادي، اندازه نيروگاه‏هاي توليد برق اغلب بزرگ بودند و ظرفيت آنها در محدوده 150 تا 1000 مگاوات بود. واضح است چنين نيروگاه‏هاي عظيمي نياز به امکانات زيادي از جمله زمين، پرسنل مورد نياز براي کار و سرمايه بالا دارند. علاوه بر اين، از آنجا که اين نيروگاه‏هاي توليد برق بزرگ را بنابر برخي از دلايل، نمي‏توان نزديک به مراکز بار ساخت، لذا نياز به خطوط انتقال ولتاژ بالا[1] يا فوق‏العاده بالا[2] و پست‏هاي انتقال است. مشابه نيروگا‏ه‏ها، اين خطوط و پست‏هاي انتقال نياز به سرمايه کافي براي طراحي، ساخت، بهره‏برداري و نگهداري دارند.

ساختار طولاني اين خطوط انتقال، آنها را در مقابل مخاطرات طبيعي نظير باد شديد، کولاک و آذرخش آسيب‏پذير مي‏سازد. اين مخاطرات طبيعي در برخي موارد منجر به خاموشي جزئي يا کامل سيستم قدرت، به سبب خروج برخي از خطوط انتقال مي‏شود. در سال‏هاي اخير اين شرايط به همراه فشارهاي محيطي و اقتصادي، روش‏هاي رايج براي توليد انرژي را تغيير داده است. برخي از معضلات مربوط به استفاده از نيروگاه هاي بزرگ عبارتند از:

  • اثرات زيست محيطي
  • مشکلات حق عبور خط انتقال
  • سرمايه‏گذاري بالا و برنامه‏ريزي بلند‏مدت
  • زمين مورد نياز براي ساخت نيروگاه

با توجه به عوامل فوق، يکي از بهترين راه‏حل‏ها براي تغيير در روش‏هاي سنتي توليد و تحويل انرژي الکتريکي، معرفي توليد پراکنده (DG)[3] است که مي‏تواند به راحتي نزديک به بار قرار گيرد. ذکر اين نکته ضروري است که DG يک مفهوم جديد نمي‏باشد. با نگاهي بر تکامل صنعت برق مي‏توان دريافت که در ابتداي تکامل اين صنعت، انرژي الکتريکي به عنوان يک جايگزين جذاب براي بخار، هيدروليک، حرارت و خنک‏سازي مستقيم مطرح شد. از همين روي DGها در مقياس کوچک و در نزديکي مصرف کننده اقدام به توليد انرژي الکتريکي مي‏کنند.

يکي از ويژگي‏هاي مهم DG اين است که اين توليد در مقياس کوچک است و مي تواند به راحتي نزديک به نقطه مصرف قرار گيرد. در حال حاضر صنعت برق تمايل به حرکت در جهت بازار برق تجديد ساختار شده دارد که در آن رقابت در توليد، انتقال و توزيع برقرار است. در اين شرايط DGها توليدات بسيار مطلوبي در بازار برق هستند. افراد علاقمند به داشتن تأسيسات توليد برق، با احداث و بهره‏برداري از اين تأسيسات، مي‏توانند نياز خود را تأمين و حتي توليد مازاد بر مصرف خود را در بازار به فروش برسانند. در اين صورت، کاهش بار دولت از سرمايه‏گذاري در بخش توليد، مي‏تواند منجر به کاهش در قيمت برق و بهبود کيفيت عرضه شود.

مزاياي مختلف و فضاي کسب و کار در صنعت برق، به نفع کاربرد DGها است. با اين حال مسائل بسياري وجود دارد که بايد قبل از اين که اين منابع در سيستم‏هاي قدرت مورد استفاده قرار گيرد، در نظر گرفته شود. به عنوان مثال DG بايد در چه مکاني قرار داده شود تا از حداکثر مزاياي فني آن مانند تلفات کم، افزايش قابليت اطمينان، افزايش در بارپذيري و بهبود پروفيل ولتاژ بهره‏مند شد. جداي از اين، مشکلاتي نيز در ارتباط با کاربرد DGها،نظير مشکلات پايداري و حفاظتي وجود دارد [1].

در بعضي از تحقيقات، جايابي DG با در نظر گرفتن شاخص تلفات توان انجام گرفته است. در اين موارد از يک تابع هدف تک شاخصه استفاده شده است [2، 3]. در برخي ديگر توابع هدف پيچيده‏تري استفاده گرديده است. در اين موارد در کنار شاخص تلفات توان، شاخص‏هاي ديگري نظير پروفيل ولتاژ و قابليت اطمينان نيز مورد توجه قرار مي‏گيرد [4، 5، 6، 35].

قابليت اطمينان سيستم قدرت مسأله مهمي است که توجه محققان زيادي را به سوي خود جلب کرده است. تعداد خطاها در شبکه توزيع در مقايسه با ساير بخش‏هاي شبکه قدرت قابل توجه مي‏باشد. با بکار‏بردن تجهيزات کليدزني نظير سکسيونرها[4]، بريکرها[5] و کليدهاي بازبست به همراهDGها، مي‏توان زمان بازيابي بارهاي خاموش شده را کاهش داد. در نتيجه اين امر، قابليت اطمينان سيستم افزايش مي‏يابد. با توجه به بالا بودن هزينه اين تجهيزات بايد با مکان‏يابي صحيح آن، ميزان استفاده از آنها را به حداکثر رساند [7].

در همين راستا تحقيقاتي براي جايابي کليدهاي جداکننده[6] انجام گرفته است. تابع هدف اين تحقيقات معمولاً شاخص‏هاي بهبود قابليت اطمينان و کاهش هزينه را مد نظر قرار مي‏دهد. استفاده از اين تجهيزات در جهت جدا کردن ناحيه عيب و تغذيه نواحي ديگر صورت مي‏پذيرد. تغذيه بارها مي‏تواند از طريق اتصال مستقيم به شبکه اصلي يا از طريق نقاط مانور و يا تغذيه بوسيله DGها انجام گيرد [7-15].

از جمله مواردي که در تعيين جواب‏هاي بهينه واقعي‏تر براي مسائل جايابي تأثيرگذار است مي‏توان به مدل بار اشاره کرد. در ساده‏ترين حالت، مدل بار را به صورت مدل بار پيک و توان ثابت در نظر مي‏گيرند [2، 3، 4، 6، 36]. در برخي از تحقيقات جنبه متغير با زمان بودن مقدار بارهاي مصرفي لحاظ مي‏شود[12، 16، 17]. در برخي ديگر جنبه وابسته به ولتاژ بودن توان بارهاي مصرفي مورد توجه قرار مي‏گيرد [9، 12، 18]. در برخي هم هر دو جنبه لحاظ مي‏گردد [19].

يکي از مهمترين تأثيرات بکارگيريDG در شبکه توزيع، کاهش تلفات است. همچنين جايابي کليدهاي جداکننده در شبکه توزيع، در حضور يا بدون حضور DG، در جهت بهبود قابليت اطمينان صورت مي‏گيرد. براي برخورداري از دو مزيت کاهش تلفات و بهبود قابليت اطمينان مي‏توان همزمان از کليدهاي جداکننده و DGها استفاده کرد. در اين حالت DGها به همراه کليدهاي جداکننده مي‏توانند در هنگام وقوع عيب، با تشکيل جزاير عمدي اقدام به تأمين قسمتي از بارها نمايند. در چنين شرايطي، بحث جايابي همزمان کليدهاي جداکننده و DGها مطرح مي‏شود. در برخي از مطالعات، مکان DGها ثابت در نظر گرفته شده و صرفاً جايابي کليدها انجام گرفته است [20].

[1] Extra High Voltage

[2] Ultra High Voltage

[3] Distributed Generation

[4] Sectionalizer

[5] Breaker

[6] Sectionalizing Switches


خرید و دانلود مکان‏يابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدها در شبکه توزيع با در نظر گرفتن امکان عملکرد جزيره‏اي و مدل بار....

پایان نامه حوزه آبخيز رودخانه بيرجند 153 ص1ـ1 طرح مسأله

حوزه آبخيز رودخانه بيرجند در استان خراسان جنوبي قرار گرفته است. اين رودخانه از ارتفاعات شرق بيرجند سرچشمه گرفته و بعد از عبور از شهر بيرجند به سمت غرب جريان مي‌يابند و بعد از پيوستن چندين رودخانه ديگر به آن با نام رود شور بيرجند سيلاب آنها به كوير لوت مي‌ريزد.

رودخانه بيرجند خشكرودي فصلي است و دبي آن در محل خروج از دشت حدود 300 ليتر در ثانيه گزارش شده است و با توجه به آمار هواشناسي (2003-1956) متوسط دماي سالانه آن 4/16 درجه و متوسط بارندگي سالانه آن 91/170 ميليمتر برآورد شده است.

قديمي‌ترين سازندهاي حوزه متعلق به دوران دوم زمين‌شناسي، از آميزه‌هاي رنگين، آهك و پريدونيت تشكيل شده و بيشتر در ارتفاعات جنوبي رخنمون دارند. سازندهاي دوران سوم از توف آندزيت، آهكهاي فوموليتي، مارن و كنگلومرا تشكيل شده و در ارتفاعات شمال و شرق حوزه ديده مي‌شوند.

فرسايش و كاهش حاصلخيزي خاك از جمله مسائلي است كه دست‌يابي به توسعه كشاورزي پايدار و حفظ محيط زيست را با مشكل روبرو مي‌سازد. شناخت و بررسي ساز و كار فرسايش در حوزه‌هاي آبخيز و جلوگيري از به هدر رفتن يكي از غني‌ترين و با ارزش‌ترين منابع طبيعي كشور يعني خاك و مبارزه با اين فرايند اهميت زيادي دارد. عملكرد وسيع فرايندهاي هوازدگي و فرسايش سيلابهاي فصلي كه به علت عدم پوشش گياهي مناسب در طي زمان ايجاد مي‌شود سبب تغييرات وسيعي در ساختمان ژئومورفولوژي اين حوزه گرديده است علاوه بر عوامل اقليمي و محيطي استفاده منطقي انسان از طبيعت و مسائل سنتي كشاورزي و چراي بي‌رويه باعث تسريع فرسايش و تغييرات ژئومورفولوژيكي حوزه شده است. فرسايش خاك و سپس كاهش بيش از اندازه منابع طبيعي در آينده باعث بروز بحران در حوزه‌هاي آبخيز خواهد شد. دورنماي كاهش بحران هنگامي مي‌تواند به چشم آيد كه انسان امروز به پيشگيري بپردازد و آن استفاده‌اي را از طبيعت به عمل آورد كه ويژگيهاي طبيعي سرزمين ديكته مي‌نمايد و بعد اين ويژگيها را با نيازهاي اقتصادي و اجتماعي خود وفق دهد براي برنامه‌ريزي جهت توسعه پايدار و جلوگيري از فرسايش بايد نقش هر كدام از عوامل طبيعي و انساني مشخص گردد و با توجه به آن عوامل اقدامات آبخيزداري در حوزه‌ها انجام پذيرد.

يكي از زير حوزه‌هاي رودخانه بيرجند حوزه آبخيز بند دره است كه در جنوب و در ارتفاعات باختران قرار دارد در اين حوزه بندي قديمي به همين نام وجود دارد كه براثر فرسايش و رسوبات سطح درياچه آن پير شده و عملاً مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. از آنجا اين بند يكي از ميراثهاي تاريخي است و همچنين جنبه تفرجگاهي دارد لذا در وهله اول نيازمند انجام اقدامات آبخيزداري براي جلوگيري از فرسايش و ايجاد رسوب و سپس خارج كردن رسوبات از آن ضروري به نظر مي‌رسد. و در اين تحقيق به بررسي وضعيت فرسايش به روش پسياك در اين حوزه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 

2ـ1 فرضيه‌ها

1ـ همزمان با فعاليت نيروهاي تكتونيكي (ديناميك دروني) شرايط اقليمي (ديناميك بيروني) بيشترين نقش را در شكل‌گيري اشكال ژئومورفولوژي داشته است.

2ـ عدم كنترل آبهاي جاري و دخالتهاي انساني سبب بوجود آمدن انواعي از فرسايش‌هاي تشديدي و از بين رفتن حاصلخيزي خاك شده است.

 

3ـ1 ضرورت و اهداف تحقيق

آب و خاك از مهمترين منابع طبيعي و سرمايه ملي هر كشور به شمار مي‌روند امروزه حفاظت و بهره‌برداري منطقي و مديريت عالمانه اين منابع طبيعي، محور مطالعات و رئوس برنامه‌هاي عمراني كشورهاي مختلف را تشكيل مي‌دهند.

از آنجايي كه هر تحقيق و پژوهشي هدف يا اهدافي را دنبال مي‌كند، تحقيق حاضر نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اهدافي كه در اين تحقيق مورد نظر قرار گرفته‌اند عبارتند از:

ـ شناسايي و طبقه‌بندي اشكال ژئومورفيك حوزه و فرايندهاي حاكم بر آنها

ـ شناسايي اشكال و ميزان فرسايش و ارائه راه حلهاي مناسب جهت پيشگيري از فرسايش خاك در اين حوزه، چرا كه با اندك بارندگي سيل ايجاد شده و باعث خارج شدن هزاران تن خاك از منطقه مي‌گردد و اين امر خسارات جبران‌ناذپيري بر منابع طبيعي بوجود مي‌آورد.

 

4ـ1 روش تحقيق

روش شناسي بررسي‌هاي ژئومورفولوژيكي تا چند دهه قبل براساس روش استقرار و تبيين زماني پديده‌ها استوار بود (از جمله مدل چرخه فرسايشي ديويس) اما پيشرفتهاي اخير در علم ژئومورفولوژي باعث شد تا اين دانش روش علمي قياسي را به عنوان روش شناسي پژوهش اختيار كند لذا بررسي و مطالعه فرسايش نيز از اين قاعده مستثنا نمي‌باشد.

در روش علمي قياسي براساس تجربيات ادراكي و بررسي‌هاي اوليه تصويري از ساختار و ساز و كار پديده فرسايش در اين حوزه ارائه مي‌شود براساس اين تصوير مدلي ارائه مي‌شود كه اين مدل براساس فرضياتي استوار است كه براي اثبات يا رد آنها تعاريف، طبقه‌بندي‌ها و اندازه‌گيري‌ها و بررسي‌هايي در مورد فاكتورهاي موثر در مدل و طرح اوليه صورت مي‌گيرد و در مرحله بعدي اطلاعات و داده‌ها بايد گردآوري شود و در مدل مورد نظر بكار گرفته شود. با توجه به روش‌شناسي پژوهش، ابزار و مواد مورد استفاده در اين تحقيق به قرار زير هستند.

الف: مطالعات نظري و كتابخانه‌اي (اسنادي)

مطالعات نظري و اسنادي به عنوان اولين گام، در پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است بدين جهت در مرحله اول نسبت به جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات زير از سازمانهاي ذيربط اقدام گرديده است.

1ـ نقشه توپوگرافي به مقياس 1:50000 براي كل حوزه

2ـ نقشه توپوگرافي به مقياس 1:25000 براي حوزه بند دره

3ـ نقشه زمين‌شناسي به مقياس 1:100000 و 1:250000 بيرجند

در جريان مطالعات، نقشه‌هاي جديدي همچون نقشه شيب، طبقه‌بندي ارتفاعي و جهت دامنه‌ها نقشه ژئومورفولوژي، پوشش گياهي، نيز تهيه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

4ـ تهيه داده‌ها و آمار هواشناسي مربوط به ايستگاه‌هاي موجود در حوزه و اطراف آن

5ـ تهيه تصاوير ماهواره‌اي منطقه Tm از سازمان جغرافيايي

ب: كارهاي ميداني

در تحقيقات ژئومورفولوژي، مطالعات ميداني مكمل مطالعات كتابخانه‌اي محسوب مي‌شود و مي‌تواند محقق را در شناخت، بررسي و تجزيه و تحليل مكانيسم پيدايش پديده‌ها ياري رساند و منجر به جمع‌آوري اطلاعات به شرح زير گردد.

1ـ تهيه عكس از پديده‌ها ژئومورفولوژيكي و مناظر فرسايش حوزه.

2ـ فراهم شدن ديد كلي از وضعيت ژئومورفولوژيكي منطقه و فرمها و فرايندهاي حاكم بر آنها جهت تهيه نقشه ژئومورفولوژي

3ـ تشخيص تغييرات انساني بستر حوزه‌ها و اصلاح آنها در نقشه از جمله تغيير مسيلها و اندازه‌گيريهاي لازم براي مدل پسياك.

ج: كارهاي رايانه‌اي

اين مرحله از كار شامل وارد كردن اطلاعات پايه و نقشه‌هاي مختلف به سيستم كامپيوتري است كه بوسيله نرم‌افزارهايي همچمون Arc View ـ Arc Gis و Geomatica صورت گرفته است و براي تجزيه و تحليل اطلاعات از برنامه‌هايي نظير smada-spess و Excel استفاده شده است.

 

5ـ1 پيشينه تحقيق

هر فعاليت پژوهشي بايد با مدنظر قرار دادن تحقيقات پيشين، مسيري جديد با هدف جديد را بپيمايد، تا از يك طرف موجب تكميل مطالعات قبلي گردد و از طرف ديگر مجهولاتي را كه در تحقيقات قبلي بنا به مقتضيات زماني و امكانات وجود داشته است، برطرف سازد. همچنين توجه به مطالعات قبلي در هر فعاليت تحقيقي، سبب مي‌شود كه محقق بر حيطه موضوع خود اشراف كامل داشته و در تجزيه و تحليل مسائل مطرح شده از توان علمي بالايي برخوردار باشد. تحقيقات و مطالعات انجام گرفته در حوزه مورد مطالعه بسيار اندك مي‌باشد و فقط در قالب چند پايان‌نامه و مقاله مطالعاتي درباره رشته كوههاي جنوبي و شمالي حوزه صورت گرفته و همچنين نقشه‌هاي زمين‌شناسي به مقياس 1:100000 و 1:250000 توسط سازمان زمين‌شناسي تهيه شده است. پژوهش در فرسايش خاك به صورت كمي و معادلات چند عاملي براي اولين بار در سال 1915 wollny اولين تحقيق را انجام داده است. (احمدي 1374)

بعد از اين انواع روشهاي كمي با در نظر گرفتن پارامترهاي متفاوت در رابطه با موضوع فرسايش ارائه شده است اولين گزارش نسبتاً كامل در مورد فرسايش خاك و لزوم حفاظت آب و خاك در ايران در سال 1327 توسط دوان و ريبن[1] كارشناسان FAO به زبان انگليسي تهيه و منتشر شد اين كارشناسان پس از مطالعه خاكهاي مختلف ايران و تهيه گزارش، لزوم ايجاد مؤسسه‌اي به منظور حفاظت خاك را پيشنهاد كردند. (رفاهي، 1378) از جمله منابعي كه در ارتباط با موضوع تحقيق به رشته تحرير در آمده مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.

L.J.LANE and Etal (1981)، در مقاله‌اي با عنوان «فرسايش حوزه آبريز و اثرات رسوب حاصل از آن در انتقال آلاينده‌ها» مدلهاي برآورد فرسايش و رسوب را بررسي كرده‌اند. به اعتقاد نامبردگان كاربرد مدل USLE[2] نسبت به مدلهاي ديگر نسبتاً آسان بوده و در اكثر حوزه‌هاي آبخيز قابل استفاده است. اين محققان در كنار مدل مذكور مدل PSIAC را نيز جهت برآورد رسوب توصيه كرده‌اند.

ثروتي و عسگري (1381) در تحقيقي با عنوان «بررسي كمي و كيفي فرسايش در حوضه آبخيز چيخواب» با استفاده از مدل پسياك اصلاح شده و بر مبناي واحدهاي هيدرولوژي نسبت به برآورد ميزان رسوب اقدام كرده‌اند.

احمدي (1377) در كتاب ژئومورفولوژي كاربردي پس از تشريح مدلهاي مختلف تجربي برآورد فرسايش و توليد رسوب با استفاده از مدلهاي تجربي EPM و MPSLAC بر مبناي واحدهاي ژئومورفولوژي به برآورد رسوب در حوزه آبخيز بابااحمدي (زاگرس جنوبي) پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه در حوزه مورد مطالعه، نتايج حاصل از برآورد رسوب بوسيله مدل MPSLAC دقيق‌تر از نتايج EPM است. نامبرده سپس پيشنهاد كرده كه انتخاب مدل با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي منطقه مورد مطالعه صورت گيرد و بنا به يافته وي دو مدل EPM و MPSLAC براي برآورد رسوب در شرايط طبيعي و محيطي ايران مناسب است.

 

6ـ1 موقعيت حوزه مورد مطالعه

حوزه آبخيز رودخانه بيرجند در شرق ايران و در استان خراسان جنوبي قرار دارد و شهر بيرجند در مركز اين حوزه قرار گرفته است. اين حوزه از نظر موقعيت جغرافيايي بين َ42,ْ58 تا َ45,ْ59 طول شرقي و َ44,ْ32 تا َ8,ْ33 عرض شمالي قرار گرفته است.

اين حوزه از شرق به حوزه‌هاي سربيشه و در ميان شمال به حوزه چاهك و سوسويه جنوب به حوزه مختاران و شمال غرب به حوزه خور محدود مي‌شود.

نقشه (1-1) موقعيت اين حوزه را نشان مي‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

زمين‌شناسي

 

مقدمه

حوزه مورد مطالعه از نظر جغرافيايي در شرق ايران و در استان خراسان جنوبي واقع شده، و از نظر زمين شناسي در محل تلاقي دو ايالت ساختاري سيستان و بلوك لوت قرار گرفته است بطوريكه شرق حوزه و قسمت اعظم آن تحت تأثير فرايندهاي بلوك سيستان وزون آميزه رنگين و غرب حوزه تحت تأثير بلوك لوت مي‌باشد و لذا از ويژگيهاي زمين‌شناسي و پيچيدگي‌هاي خاص سرزمينهاي برخوردي تبعيت مي‌كند. البته بيش از 70 درصد واحدهاي سنگي زمين‌ساختي حوزه را واحدهاي سنگي مربوط به ايالت ساختاري سيستان تشكيل مي‌دهد كه در اينجا داراي روند تقريباً شمال غرب ـ شرق تا شرقي غربي هستند. (محمد مهدي خطيب 1373)

در ادامه روند پهنه ساختاري سيستان به شمال شاخه‌هايي از آن با چرخش به سمت غرب وارد پهنه لوت شده و به داخل لوت نيز خاتمه مي‌يابند كه رشته كوههاي جنوب بيرجند و همچنين بخشي از ارتفاعات شمال و غرب حوزه نيز از اين دسته‌اند در اين محدوده مجموعه بهم آميخته‌اي از افيوليت ملانژ با سنگ‌هاي رسوبي، سنگهاي آذر آواري، سنگهاي آتشفشاني، نيمه آتشفشاني و سنگهاي دگرگوني با درجه پايين را مي‌توان مشاهده كرد.

با اعمال فرايندهاي كششي بر روي پوسته ايران زمين طي ژوراسيك مياني تا پاياني باريكه‌هاي اقيانوسي در داخل پوسته شكل مي‌گيرد كه يكي از اين باريكه‌ها، باريكه اقيانوسي شرق ايران است كه در بخش شمالي با چرخش بداخل لوت به منتها اليه خود مي‌رسد و روند تقريباً شرقي ـ غربي دارد (در جنوب بيرجند)[3] با آغاز فرايندهاي همگرايي در قطعات پوسته ايران زمين در كرتاسه پاياني باريكه‌هاي اقيانوسي موجود بسته شده و بخشهايي از پوسته اقيانوسي بر روي همديگر رانده و بر روي پوسته قاره‌اي جاي مي‌گيرند كه همين افيوليت ملانژها حاصل چنين فرايندي است كه رشته كوه باقران كه حد جنوبي حوزه است را تشكيل مي‌دهد (محمدمهدي خطيب)

پيدايش رشته كوه باقران با مكانيزم ذكر شده موجب پيدايش فرونشست فشاري در قسمت شمالي آن (دشت بيرجند) مي‌گردد و طي نئوژن مواد ناشي از فرسايش مجموعه افيوليت ملانژ ـ سنگهاي آذرآواري ناشي از فعاليت آذرين كمربند برشي حادث شده در اين حوضه بسته، بصورت توف، مارن و عمدتاً كنگلومرا برجاي گذاشته مي‌شود. (محمد مهدي خطيب 1368) تصوير 1-2

 

 

مقطع عرضي دشت بيرجند در اواخر ترشير مأخذ گزارش زمين‌شناسي

در اواخر نئوژن در اثر ادامه همگرايي رسوبات برجاي گذاشته شده در دشت بيرجند نيز متحمل چين‌خوردگي شده و ساختمان فعلي محدوده مورد مطالعه را به خود گرفته است كه از اوايل كواترنر تاكنون مواد ناشي از فرسايش مكانيكي و فيزيكي توسط آب يا عوامل ثقلي حمل شده و به صورت پادگانه‌هاي مخروط‌افكنه‌ي رسوبات آبرفتي، رسوبات رودخانه‌اي در گستره دشت و محدوده حوزه آبخيز برجاي گذاشته شده است. تصوير 2-2

 

 

مقطع عرضي دشت بيرجند اوايل كواترنر تا حال مأخذ گزارش زمين‌شناسي

 

2ـ2 زمين‌ساخت (تكتونيك)[4]

منطقه مورد مطالعه كه قمست اعظم آن بخشي از كمربند فليش و مخلوط درهم شرق ايران مي‌باشد، روند كلي شمالي ـ جنوبي دارد در اين محدوده امتدادها معمولاً به سمت شمال غرب ـ جنوب شرق متمايل است لبه بخش شمالي حوزه بوسيله رسوباتي از نوع فليش‌هاي جوانتر پوشيده شده است اما در بخش جنوبي وجود چين‌هاي آرام و رسوبات از نوع فليش‌هاي قديمي و بهم ريختگي در ساخت مجموعه‌هاي مخلوط در هم، حاكي از فشارهاي شديدي بوده كه براي بخش وارد شده است قديمي‌ترين سنهاي شناخته شده در كمربند افيوليتي سنگهاي آهكي صورتي رنگي است كه به علت داشتن فسيل گلوبوتورنكانا[5] نشان كرتاسه بالايي بوده و جوان‌ترين آنها سنگهاي ائوسن آغازي تا مياني است كه با دگرشيبي زاويه‌اي واضح، به روي مجموعه مخلوط درهم قرار گرفته‌اند. با توجه به اين امر حركات زمين‌ساختي كه سبب ايجاد مخلوط درهم در اين منطقه گرديده در فاصله زماني كرتاسه پاياني و ترشيري آغازي بوقوع پيوسته است. دگرگوني زون مخلوط درهم نيز مديون چنين حركاتي بوده و همين حركات موجب تغيير شكلهاي مكانيكي شديد نيز گرديده است.[6]

روند شرقي ـ غربي سنگهاي ولكانيكي پالئوسن در شمال ناشي از حركات زمين‌ساختي بوده كه سبب بالا آمدگي، گسل‌خوردگي و چين‌خوردگيهاي آرام گرديده و همچنين بلحاظ قرارگيري در شمال شرق لوت مركزي، غرب حوزه اشكال ساختماني خاص آن ناحيه را نشان م‌دهد.

 

[1] Dewan and Rieben

[2] Universal Soil Loss Equation

[3] افتخارنژاد و ديگران، 1371

[4] Tectonic

[5] Globotruncana

[6] سازمان زمين‌شناسي، نقشه زمين‌شناسي بيرجند به مقياس 1:100000


خرید و دانلود پایان نامه حوزه آبخيز رودخانه بيرجند 153 ص

اصطلاحات مرتبط با مشاوره از كتاب مثنوي معنوي مولانا


فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 99
فصل اول. 1- مقدمه . 2- نياز احساس شده در مورد مسئله . 3- هدف كلي و اهداف جزئي . 4- روش انجام تحقيق . 5- تعريف واژه‎ها . مقدمه: در اين نوشتار سعي بر آن است كه برخي از مفاهيم مشاوره و اصطلاحات رايج روزمرة مشاوره و هم‎چنين برخي از رويكردهاي اصلي مشاوره با زبان شعر و از ديدگاه جلال‎الدين محمد بلخي ملقب به مولانا بيان مي‎شود. بسياري از آنچه كه امروز مشاوران و روانشناسان بيان مي‎كنند هر كدام به نوعي در آثار مولانا تجلي پيدا كرده‎اند. مثنوي مولوي دريايي است ژرف و بسياري از نظريه‎ها و تكنيكها و مهارتهاي مشاوره با زبان زيباي شعر در آن آورده شده است و ريشة بسياري از نظريه‎هاي مشاوره و روان درماني را مخصوصاً رويكردهاي شناختي را مي‎توان در مثنوي مولانا يافت. در اين تحقيق پس از تعريف و ارائة مفاهيم و اصطلاحات رايج در مشاوره سعي شده است كه مصداقهاي اين مفاهيم در مثنوي معنوي يافته و با اين اصطلاحات تطبيق داده شوند. در ارتباط با اهميت مشاوره و فوائد آن در آثار مولانا و هم‎چنين خصوصيات يك مشاور اشعار و ابيات بسياري آمده است كه در اين تحقيق سعي شده به طور نسبتاً كاملي به تمامي آنها اشاره شود. باشد كه مورد قبول دوستداران رشتة مشاوره قرار گيرد. نياز احساس شده در مورد مسئله: با توجه به اينكه بسياري از علوم و معارف جديد چه در مشرق زمين و چه در مغرب زمين به نحوي در آثار مولانا تجلي پيدا كرده‎اند و در اين زمينه تحقيقات و پژوهشهاي نسبتاً وسيعي صورت گرفته است و كتابهاي زيادي نيز به رشته تحرير درآمده‎اند ولي متأسفانه در مورد مسائل و مفاهيم مرتبط با روانشناسي و يا مشاوره در آثار مولانا تحقيقات و پژوهشهاي كمتري صورت گرفته است و با توجه به اين نكته كه در مثنوي مولوي نكات قابل

 

  

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


خرید و دانلود اصطلاحات مرتبط با مشاوره از كتاب مثنوي معنوي مولانا

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين 48


تعداد صفحه : 48
بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين. حجه السلام و المسلمين خليل قبله اي در اين مقاله عنوان (جنايت) از نظر لغوي قوانين عرفي و شريعت اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حكم تكليفي سقط جنين ؛ يعني حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهي و كلمات فقها حكم حرمت اثبات شده است. در گفتار دوم مساله اثبات ديه يا قصاص بر جاني مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص يا ديه پرداخته شده است . در ادامه نيز به مناسبت به حكم كفاره با توجه به نظرات فقهي اشاره شده است. مقدمه جنايت در لغت به معني چيده ميوه است. در اقرب الموارد آمده است : جني الثمره : تناولها من شجرها يعني ميوه را از درخت چيد در قرآن مجدي آمده است : و جني الجنين ان چيده شده هر دو بهشت در دسترس است كه كنايه از رسيدن ميوه است. جنايت در اصلاح قوانين عرفي: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنايت آن جرم را مي گويند كه مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد يا موقت و يا زندان باشد.اگر مجازات غير از اينها باشد آن جرم را جنحه يا خلاف گويند. در كتاب حقوق جزاي عمومي آمده است مهم ترين طبقه بندي در حقوق فرانسه و ايران تقسيم جرائم به جنايت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنين مقرر مي دارد: (جرم از حيث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنايت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهاي اصلي جنايت بقرار زير است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنايي درجه يك از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال. مطابق ماده 9 مجازاتهاي اصلي جنحه به قرار زير است : 1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.


خرید و دانلود بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين   48

حسابداري مخارج تامين مالي


تعداد اسلاید : 13
1/13 استاندارد حسابداري شماره 13حسابداري مخارج تامين مالي 2/13 هدف هدف اين استاندارد، تجويز نحوه عمل حسابداري مخارج تامين مالي است. بر اساس اين استاندارد، مخارج تامين مالي عموما بلافاصله به عنوان هزينه دوره شناسايي مي شود، به استثناي مواردي که اين مخارج به حساب دارايي واجد شرايط منظور مي گردد. 3/13 دامنه کاربرد اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مخارج‌ تامين‌ مالي‌ بكار گرفته‌ شود. مخارج‌ واقعي‌ يا انتسابي‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌، در اين‌ استاندارد مطرح‌ نمي‌شود. 4/13 مخارج تامين مالي مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ عبارت‌ است‌ از سود تضمين‌ شده‌، كارمزد و ساير مخارجي‌ كه‌ واحد تجاري‌ براي‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ متحمل‌ مي‌شود. مخارج تامين مالي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي، آن دسته از مخارجي است که در صورت عدم تحصيل آن دارايي، بايد از آن اجتناب مي شد. 5/13 دارايي واجد شرايط دارايي‌ واجد شرايط‌ يك‌ دارايي‌ است‌ كه‌ آماده‌سازي‌ آن‌ جهت‌ استفاده‌ مورد انتظار يا فروش‌ الزاماً مدت‌ زيادي‌ طول‌ مي‌كشد. داراييهايي که به هنگام تحصيل براي استفاده مورد نظر يا فروش آماده است، به عنوان دارايي واجد شرايط تلقي نمي شود. 6/13 مخارج تامين مالي ممکن است شامل موارد زير باشد: الف. سود تضمين شده، کارمزد و جرايم ديرکرد تسهيلات. ب. مخارج جنبي تسهيلات مالي دريافتي از قبيل حق ثبت و حق تمبر ج. مخارج تامين مالي مربوط به قراردادهاي اجاره به شرط تمليک و خريد اقساطي د. تفاوت تسعير ارز ناشي از تسهيلات ارزي دريافتي تا حدي که به عنوا ن تعديل سود تضمين شده و کارمزد تسهيلات مذکور محسوب مي شود. 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13


خرید و دانلود حسابداري مخارج تامين مالي

پل آلن ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت


تعداد صفحه : 4
پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت] «Paul G. Allen» كه در 21 ژانويه 1953 در «Seattle» به دنيا آمده است، امروزه ثروتي معادل 21 ميليارد دلار در اختيار دارد كه براساس آخرين آمار سال 2005 در رديف هفتمين ثروتمند دنيا جاي گرفته است. البته 5 ميليارد دلار اين سرمايه مربوط به سهام او در كمپاني عظيم «Microsoft» مي‌باشد. اينكه او چطور به سهام اين كمپاني علاقمند شده است و اصولاً چه رابطه‌اي با آن دارد مطلبي است كه در ذيل به آن خواهيم پرداخت: زماني كه «Paul» چهارده ساله بود با پسري آشنا شد به نام «Bill»- دوازده ساله- كه هر دو عاشق كامپيوتر بودند و باهم در دوران نوجواني وسايلي الكترونيكي طراحي مي‌كردند. هنگامي كه «Paul» وارد دانشگاه «Washington state» شد، چندان علاقه‌اي به دروس تكراري و يكنواخت دانشگاهي از خود نشان نمي‌داد تا اينكه درس و دانشگاه را پس از دو سال رها كرد و به همراه دوستش به سراغ روياي ديرينه خود يعني طراحي يك نرم‌افزار تجاري براي كامپيوترهاي خانگي رفت. بعدها در سال 1975 «Paul» و «Bill» شركتي بنا كردند جهت تهيه و طراحي نرم‌افزار هاي كامپيوتري، شركتي كه اندكي بعد «Microsoft» نام گرفت و «Puall ALLen» و «Bill Gates» از بنيانگذاران آن به حساب مي‌آمدند. اينگونه بود كه رابطه «Paul» با امپراطوري «Microsoft» و مرد اول اقتصاد دنيا «Bill Gates» رقم خورد. آن دو در ابتدا به فروش برنامه «Basic» مشغول شدند و چندي بعد «Allen» سبب شد تا شركت بتواند با خريد يك سيستم عامل با نام «QDos» به مبلغ 50 هزار دلار و مجهز كردن كامپيوترهاي جديد IBM شهرتي فوق‌العاده كسب كند. از همان جا بود كه كم‌كم نام «Microsoft» بر سر زبان‌ها افتاد. در سال 1983 درست زماني كه حركت اين دو يار قديمي با سرعت به سوي موفقيت پيش مي‌رفت،


خرید و دانلود پل آلن ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت

نمونه پروپزال کارشناسی ارشد دانشگاه آزادنمونه پروپزال داشنگاه آزاد اسلامی برای مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع 

بسیار مفید و کار آمد

فایل حاوی فایل ورد و پی دی اف می باشد

موضوع : 

مدل‌سازی و حل یک مدل چند هدفه جهت کمینه سازی میزان انتشار گاز گلخانه‌ای در یک زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان

بیان مساله کامل

بیان مرور ادبیات به صورت کامل

و تمامی قسمت های پروپزال کامل می باشد با استاندارد و فرمت دانشگاه آزاد

قیمت این فایل با تخفیف بسیار ویژه برای دوستان ارایه شده است

 

 


خرید و دانلود نمونه پروپزال کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

کتاب و جزوه حسابداری دولتیکتاب و جزوه حسابداری دولتی در 180 صفحه با فرمت pdf

 

شرح مختصر : این کتاب توسط مهندس کامران فقیهی که از اساتید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان قزوین هستند جمع آوری و تهیه و تدوین گردیده است. این کتاب نیاز مبرم یک دانشجوی رشته حسابداری میباشد، چرا که این مطالب تاکنون به صورت یکجا و کامل که دارای تمامی سرفصل های حسابداری دولتی باشد نه به چاپ رسیده و نه موجود میباشد. مطالب این کتاب برگفته از اکثر کتابهای معتبر حسابداری دولتی و تمامی کتاب های این رشته و همینطور جزوه خود استاد فقیهی میباشد که به همه ی دانشجویان حسابداری به ویژه حسابداری دولتی پیشنهاد میشود.


خرید و دانلود کتاب و جزوه حسابداری دولتی

دانلود پروژه کامل رشته برق با عنوان بررسي آثار كنترل دور موتورهاي بزرگ نيروگاهي - مهندسی - wordدانلود پروژه کامل رشته برق با عنوان بررسي آثار كنترل دور موتورهاي بزرگ نيروگاهي

رشته مهندسی برق 

شامل 95 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

 

 

  • فصل اول : روشهای کنترل سرعت و گشتاور موتورهای القایی
  • فصل دوم : روشهای PWM در کنترل دور موتور آسنکرون
  • فصل سوم : مشخصات کلی و بلوک دیاگرام سیستم
  • فصل چهارم: نحوه کنترل
  • فصل پنجم : نرم افزار سیستم

 

 


خرید و دانلود دانلود پروژه کامل رشته برق با عنوان بررسي آثار كنترل دور موتورهاي بزرگ نيروگاهي - مهندسی - word

افزایش فالوور اینستاگرام